ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o.

S VAMA OD 1957 GODINE

Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o. (ZIK) je najstarija i najveća hrvatska tvrtka koja se bavi isključivo poslovima kontrole kvalitete i sigurnosti roba, proizvoda i usluga. ZIK je utemeljen 1957. godine odlukom Skupštine grada Zagreba. Dokument o osnivanju sadrži deset točaka kojima su određeni temeljni zadaci i način rada. U prvoj točki odluke o osnivanju se navodi:

„Osniva se Zavod za ispitivanje kvalitete kao ustanova sa samostalnim financiranjem čiji  je zadatak  da ispituje kvalitetu robe, daje stručno mišljenje, te ateste o kvaliteti”.

Ove odrednice opisuju rad zavoda tijekom više od 55 godina. ZIK je privatna tvrtka u stopostotnomu hrvatskom vlasništvu i certificirana je prema normama: HR EN ISO 9001,HR EN ISO 14001, HR EN ISO/IEC 17020, HR EN ISO/IEC 17025,HR EN ISO 17065 i HR EN 45011 s misijom neovisne i respektabilne tvrtke, na poslovima unapređivanja kvalitete i sigurnosti.ZIK ima najširu lepezu ovlaštenja, akreditacija i usluga što omogućuje da na jednom mjestu riješite sve zahtjeve i potrebe.

Ponuda usluga ZIK-a je znatno proširena zato što imamo razvijenu dugogodišnju poslovnu-tehničku suradnju s brojnim kontrolno-ispitnim laboratorijima u EU i izvan nje.

OVLAŠTENJA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

  • Ovjeravanje i ispitivanje usklađenosti s propisima mjerila koja se upotrebljavaju za ispitivanje električnih instalacija, te za vođenje evidencije ovjerenih mjerila. Ovjeravanje mjerila, ispitivanje sukladnosti mjerila, te vođenje evidencije istih.

 

  • Protočna mjerila za tekućine (osim vode):mjerni sustavi na autocisternama za goriva; mjerni sustavi na mjestima za ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne ili cisterne na plovilima; protočna mjerila obujma koja se ne nalaze u mjernom sustavu;
   mjerni sustavi na autocisternama za mlijeko i druge medije u prehrambenoj industriji,
   mjerni sustavi na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za UNP;

 

   • Cilindrični okomiti spremnici metodom optičke triangulacije i pojasnom metodom

 

  • Cilindrični vodoravni spremnici

AGENCIJA ZA PROSTORE UGROŽENE EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM

  • ispitivanje električnih instalacija

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

  • obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša:(Izrada prijedloga mjerila za skupine proizvoda;Izrada elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku dodjele znaka zaštite okoliša; Izrada osnovne karakterizacije otpada za odlaganje sukladno posebnom propisu o načinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada).

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

  • Ovlaštenje za pregled dizala u uporabi za postupke: pregled zbog poboljšanja sigurnosti dizala, izvanredni pregled, redovni pregled dizala, pregled i suglasnost na dokumentaciju za uporabu i održavanje dizala; ocjena i suglasnost održavatelju dizala provedba postupka ocjenjivanja sukladnosti novih dizala prema:
  • Dodatku V dio B Pravilnika, Pregled tipa dizala (modul) B

 

  • Dodatku VI Pravilnika Završna inspekcija

 

  • Dodatak X Pravilnika Pojedinačna ovjera (Modul) G.

 

  • obavljanje poslova zaštite na radu:izrada procjena opasnosti; osposobljavanje radnika za rad na siguran način; ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, ispitivanja u radnom okolišu, ispitivanje fizikalnih čimbenika i ispitivanje kemijskih čimbenika.

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

  • Obavljanje djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

  • Obavljanje djelatnosti privatne zaštite – tehničke zaštite.

 

  • Obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti stabilnih instalacija namijenjenih za gašenje i dojavu požara.

 

  • Obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para.

 

  • Obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti i podobnosti za namijenjenu svrhu uvezenih vatrodojavnih centrala, automatskih i ručnih javljača požara, te alarmnih zvučnih izvora.

 

  • Obavljanje poslova osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, GOSPODARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

  • Ispitivanje kakvoće mineralnih gnojiva

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA

  • obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti i to za radnje stalnog nadzora, procjene i ocjene tvorničke kontrole proizvodnje, te za radnje početnog nadzora tvornice i početnog nadzora tvorničke kontrole proizvodnje i izdavanje potvrda o tvorničkoj kontroli proizvodnje građevinskih proizvoda: mehaničkih spojnih elemenata, dimnjaka, panela, cijevi za vodu za ljudsku potrošnju, cijevi i spremnika koji nisu u dodiru s vodom za ljudsku potrošnju, poklopaca za slivnike i kontrolna okna.

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

  • Obavljanje poslova zaštite od buke

HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA

ZIK je prijavljeno tijelo – Notified Body pri Europskoj komisiji (European Commission, Enterprise and Industry) i to: Notified Body number: 2468

1. Regulation (EU) No 305/2011 – Construction products

2. 95/16/EC Lifts

  • Inspekcijsko tijelo – Inspekcija sigurnosti dizala

 

  • Ispitni laboratorij – Odabrana ispitivanja emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora, akustička ispitivanja i ispitivanja građevnih proizvoda.

 

  • Ispitni laboratorij – Ispitivanje opreme za elektrolučno zavarivanje i odabranih svojstva svjetiljaka.

 

  • Umjerni laboratorij – Umjeravanje mjerila električnih veličina, frekvencije i vremena te temperature.

 

  • Ispitni laboratorij – Ispitivanje protočnih mjerila obujma i mase i ispitivanje obujma valjkastih spremnika.

 

  • Ispitni laboratorij – Ispitivanje odabranih svojstva tekućih naftnih goriva i maziva, ukapljenog naftnog plina, otpadnih naftnih derivata, površinskih, podzemnih, tehnoloških i otpadnih voda te eluata otpada

 

  • Inspekcijsko tijelo – Inspekcija sigurnosnih ventila; Inspekcija u području nafte, naftnih derivata, biogoriva, ukapljenog naftnog plina i prirodnog plina; Inspekcija u području antikorozivne i protupožarne zaštite čeličnih konstrukcija; Inspekcija mjerila protoka.

 

  • Certifikacijsko tijelo – certifikacija građevinskih proizvoda.