TITLE

Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava građevnih proizvoda  – ZIK B 1.1.

 

 

Odjel za za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda, Božidarevićeva 13, 10000 Zagreb (šifra odjela B1.1) organizacijska je jedinica u sastavu ovlaštene pravne osobe:

ZAVOD ZA ISPITIVANJE  KVALITETE d.o.o., Gajeva 17/3, 10000 Zagreb

Odjel B1.1 certifikacijsko je tijelo akreditirano u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (HAA) prema zahtjevima norme HRN EN 45011:1998 (u pripremi za akreditaciju prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013).

 

Sukladno Pravilniku o ocjeni sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda, u postupku ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda moraju se provesti skupine radnji označene kao sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava 1+, 1, 2+, 3 i 4.

 

Postupak ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

Započinje ispunjavanjem molbe i zahtjeva – koji se dostavljaju na zahtjev ili skidaju sa web stranice ZIK-a (veza na pdf dokumente web)

Nakon što proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik ispuni MOLBU I ZAHTJEV i pošalje ga ZIK Odjelu B1.1., slijedi nastavak procedure certificiranja (u koji je uključen i nadzor tvornice i tvorničke kontrole proizvodnje) i uz zadovoljavanje propisanih uvjeta,dodjele certifikata.

 

Postavljena su pravila za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava koja služe kao opće obavijesti sudionicima o postupku, zahtjevima koji moraju biti zadovoljeni za dobivanje i održavanje certifikata, te o pravima i obvezama ZIK Odjela B1.1 i podnositelja zahtjeva. Postavljena su i pravila za uporabu certifikata i certifikacijskog simbola koji su namijenjeni vlasnicima certifikata koje je izdaje ZIK Odjel B1.1.

 

Prva akreditacija (Initial accreditation): 2011-12-29 ; br (No):3350 ;

Klasa /Ref.No.:383-02/10-70/006 ; Ur.broj/Id.No.: 569-03/5-12-1

(veza na pdf dokumente Potvrda o akreditaciji)

Odjel B1.1 ima ovlaštenja za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda, od nadležnog ministarstva – Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (MGIPU).

(veza na pdf dokumente Ovlaštenja ZIK-a od MGIPU)

 

Do 1.7.2013. ZIK d.o.o. je bio ovlaštena osoba broj 16/12, ovlaštena od strane Ministarstva za radnje početnog i stalnog nadzora, procjene i ocjene tvorničke kontrole proizvodnje te za izdavanje potvrda o tvorničkoj kontroli proizvodnje za sljedeće građevne proizvode:

 

Materijal / proizvod Norma / Normativni dokument
Dimnjaci

Chimneys

Metalni dimnjaci

Metal chimneys

HRN EN 1856-1:2010
HRN EN 1856-2:2010
Konstrukcijski spojni elementi

Structural connectors

Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi

High-strength structural bolting assemblies for preloading

HRN EN 14399-1:2008
Konstrukcijski vijčani spojevi bez predopterećenja

Non-preloaded structural bolting assemblies

HRN EN 15048-1:2008

 

 

i izdavanje potvrda o sukladnosti za građevne proizvode:

 

Materijal / proizvod Norma / Normativni dokument
Samonosivi izolacijski paneli obostrano obloženi limom – Tvornički izrađeni proizvodi

Self-supporting double skin metal faced insulating sandwich panels – Factory made products

HRN EN 14509:2008
HRN EN 14509:2008 /Ispr.1:2008
Cijevi (u instalacijama u područjima koja su predmet regulative otpornosti na vatru, za transport / odlaganje / spremanje vode koja nije namijenjena za ljudsku potrošnju)

Pipes (in installations in areas subject to reaction to fire regulations, used for the transport/disposal/storage of water not intended for human consumption)

HRN EN 1057:2011
Poklopci za slivnike i kontrolna okna za prometne i

pješačke površine

Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas

HRN EN 124:2005
Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom

Plastics piping systems for water supply

Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlačnu odvodnju i kanalizaciju — Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U)

Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)

HRN EN ISO 1452-1:2010
HRN EN ISO 1452-2:2010
HRN EN ISO 1452-3:2010
HRN EN ISO 1452-4:2010
HRN EN ISO 1452-5:2010
Polietilen (PE)

Polyethylene (PE)

HRN EN 12201-1:2003
HRN EN 12201-2:2003
HRN EN 12201-3:2003
HRN EN 12201-4:2002
Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i  hladnom vodom — Polipropilen (PP)

Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polypropylene (PP)

HRN EN ISO 15874-1:2004
HRN EN ISO 15874-1:2004 /A1:2007
HRN EN ISO 15874-2:2004
HRN EN ISO 15874-2:2004 /A1:2007
HRN EN ISO 15874-3:2004
HRN EN ISO 15874-5:2004
Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage

Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U)

Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)

HRN EN 1401-1:2009
Cijevni sustavi sa  strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE)

Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE)

HRN EN 13476-1:2007
HRN EN 13476-2:2007
HRN EN 13476-3:2009

 

 

Materijal / proizvod Norma / Normativni dokument
Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi

spojevi za odvodnju otpadnih voda

HRN EN 598:2009
Lijevano željezne cijevi i spojni dijelovi, njihovi spojevi

i pribor za kanalizaciju (odvodnju vode iz zgrada)

HRN EN 877:2001
Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom

Plastics piping systems for water supply

Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlačnu odvodnju i kanalizaciju — Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U)

Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)

HRN EN ISO 1452-1:2010
HRN EN ISO 1452-2:2010
HRN EN ISO 1452-3:2010
HRN EN ISO 1452-4:2010
HRN EN ISO 1452-5:2010
Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom — Polietilen (PE)

Plastics piping system for water supply — Polyethylene (PE)

HRN EN 12201-1:2003
HRN EN 12201-2:2003
HRN EN 12201-3:2003
HRN EN 12201-4:2002
Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i  hladnom vodom — Polipropilen (PP)

Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polypropylene (PP)

HRN EN ISO 15874-1:2004
HRN EN ISO 15874-1:2004 /A1:2007
HRN EN ISO 15874-2:2004
HRN EN ISO 15874-2:2004 /A1:2007
HRN EN ISO 15874-3:2004
HRN EN ISO 15874-5:2004
Ventili za opskrbu vodom

Valves for water supply

Ventili za opskrbu vodom

Valves for water supply

HRN EN 1074-1:2002
Ventili za odvajanje

Isolating valves

HRN EN 1074-2:2002
HRN EN 1074-2:2002/A1:2008
Nepovratni ventili

Check valves

HRN EN 1074-3:2002
Odzračni ventili

Air valves

HRN EN 1074-4:2002
Regulacijski ventili

Control valves

HRN EN 1074-5:2002
Hidranti

Hydrants

HRN EN 1074-6:2008
Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi

spojevi za cjevovode za vodu

Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water pipelines

HRN EN 545:2010

 

 

 

1. srpnja 2013. dogodile su se novosti u području certifikacije građevnih proizvoda:

 

Republika Hrvatska postala je članica Europske unije i primjenjuje Uredbu (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća koja ukida Direktivu Vijeća 89/106/EEC.

Prema odredbi članka 82. Zakona o građevnim proizvodima (NN 76/13) (ZGP) ovlaštenja dana temeljem članka 31. i 38. Zakona o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 86/08 i 25/13) izjednačuju se s rješenjima iz članka 13. i 14. ZGP.

Prema tome je ZIK d.o.o. odobreno tijelo (Approved Body) broj 16/12 za za postupke ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava za za neusklađeno područje građevnih proizvoda za sljedeće skupine proizvoda:

  • Cijevi,spremnika i pomoćnih dijelova koji nisu u dodiru s vodom namjenjenom za ljudsku potrošnju,namjeravane uporabe za instalacije u području gdje se primjenjuju propisi glede reakcije na požar,prema sljedećim tehničkim specifikacijama:

 

HRN EN 598:2009 HRN EN 877:2001 HRN EN 1057:2011 HRN EN ISO 1452-1:2010 HRN EN ISO 1452-2:2010
HRN EN ISO 1452-3:2010 HRN EN ISO 1452-4:2010 HRN EN ISO 1452-5:2010 HRN EN 12201-1:2003 HRN EN 12201-2:2003
HRN EN 12201-3:2003 HRN EN 12201-4:2002 HRN EN 1401-1:2009 HRN EN 13476-1:2007 HRN EN 13476-2:2007
HRN EN 13476-3:2009

 

  • Sklopova cijevi za hladnu i toplu vodu,uključujući vodu predviđenu za ljudsku potrošnju,namjeravane uporabe u instalacijama za transport odnosno distribuciju i skladištenje vode namjenjene za ljudsku potrošnju,uključujući korisničke slavine,prema sljedećim tehničkim specifikacijama:

 

HRN EN 12201-1:2003 HRN EN 12201-2:2003 HRN EN 12201-3:2003 HRN EN 12201-4:2002 HRN EN ISO 15874-1:2004
HRN EN ISO 15874-1:2004 /A1:2007 HRN EN ISO 15874-2:2004 HRN EN ISO 15874-2:2004 /A1:2007 HRN EN ISO 15874-3:2004 HRN EN ISO 15874-5:2004
HRN EN 1074-1:2002 HRN EN 1074-2:2002 HRN EN 1074-2:2002/A1:2008 HRN EN 1074-3:2002 HRN EN 1074-4:2002
HRN EN 1074-5:2002 HRN EN 1074-6:2008 HRN EN 545:2010

 

  • Poklopaca za slivnike i kontrolna okna za prometne i pješačke površine,prema tehničkoj specifikaciji:

 

HRN EN 124:2005 – Poklopci za slivnike i kontrolna okna za prometne i pješačke površine

                             Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas

 

Početkom 2014. god. ZIK je od Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (MGIPU) dobio rješenje za certificiranje proizvoda i radnje izdavanja certifikata o stalnosti svojstava građevnih proizvoda (sustav 1) iz skupine:

Cjevovodi,cijevi,sistemi i oprema koja štiti od prepunjenosti spremnika,spremnici,zaštitni kanali,spojni dijelovi,brtvene gume i obloge,ventili i slavine, dodatna sigurnosna oprema

-namjeravana uporaba: za instalacije u području gdje se primjenjuju propisi glede reakcije na požar,a koje su namjenjene za odvodnju/skladištenje vode koja nije u dodiru s vodom za ljudsku potrošnju ,prema sljedećim tehničkim specifikacijama:

(veza na pdf dokument MGPU 2014)

 

HRN EN 1123-1:2008 HRN EN 1124-1:2007 HRN EN 12666-1:2011 HRN EN 13598-1:2010 HRN EN 13598-2:2009
HRN EN 13598-2:2009/Ispr.1:2010 HRN EN 1451-1:2000 HRN EN 1852-1:2009

 

 

 

U usklađenom području ZIK d.o.o.  je prijavljeno tijelo (Notified Body) broj NB 2468 (registar prijavljenih tijela dostupan je na Nando bazi podataka) za postupke ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava za sljedeća područja:

 

Decision Product family, product/Intended use AVCP system Technical specification
95/467/EC Chimneys, flues and specific products (1/1) : – Prefabricated chimneys (storey height elements), flue liners (elements or blocks), multi-shell chimney (elements or blocks), single walled chimneys and attached chimneys (chimneys). FPC Certification

Body (System 2+)

EN 1856-1:2009

EN 1856-2:2009

98/214/EC Structural metallic products and ancillaries (1/4) : – Structural metallic sections/profiles: hot rolled, cold formed or otherwise produced sections/profiles with various shapes (T, L, H, U, Z, I, channels, angle, hollow, tubes), flat products (plate, sheet,strip), bars, castings, forgings made of various metallic materials, unprotected or protected against corrosion by coating (to be used in metal structures or in composite metal and concrete structures). FPC Certification

Body (System 2+)

EN 15048-1:2007
98/214/EC Structural metallic products and ancillaries (4/4) :

– Structural connectors: metallic rivets, bolts (nuts and washers) and H.R. bolts (high strength friction grip bolts), studs, screws, railway fasteners (for uses in structural metallic works).

FPC Certification

Body (System 2+)

EN 14399-1:2005
98/436/EC Roof coverings, rooflights, roof windows and ancillary

products (2/6) : – Factory-bonded composite or sandwich

panels (for uses subject to reaction to fire regulations).

Product

Certification Body

(System 1)

EN 14509:2006

EN 14509:2006/AC:2008

98/437/EC Internal and external wall and ceiling finishes (3/5) :

– Panels (as internal or external finishes in walls or ceilings subject to reaction to fire regulations).

Product

Certification Body

(System 1)

EN 14509:2006

EN 14509:2006/AC:2008