Nafta i kemija

Laboratorij volumetrije(baždarenje)

Poslovima se bavimo u kontinuitetu od 70-ih godina prošlog stoljeća.

Ovlaštenje
80-ih je ZIK ovlašten od SZMDK za samostalno ispitivanje i ovjeravanje mjerila obujma, a 1997. godine je Ovlasnicu potvrdio DZM RH. Od 2004. godine Laboratorij volumetrije ima akreditaciju prema HRN EN ISO/IEC 17025, po čemu je ovaj laboratorij jedini te vrste u zemlji i širem okruženju.

Kvaliteta usluga

 • oprema je umjerena u laboratorijima akreditiranim po HRN EN ISO/IEC 17025, u zemlji ili inozemstvu,
 • aktivnost laboratorija vezana je uz zakonsko mjeriteljstvo Republike Hrvatske, a ispitivanje je u skladu s međunarodnim normama i preporukama,
 • poslove obavlja educirani stručni kadar s velikim iskustvom u  mjeriteljstvu.

Područje rada

 • Ispitivanje i ovjeravanje protočnih mjerila obujma i mase (kod naručitelja etalonima od 2.000 l, 5.000 l ili 20.000 l ovisno o kapacitetu mjerila),
 • Ispitivanje i ovjeravanje protočnih mjerila na autocisternama (metoda slobodnog pada u novoizgrađenom i opremljenom objektu u Sisku i Kaštel Sućurcu etalonom od 1000l),
 • Premjeravanje vertikalnih valjkastih spremnika:

o metodom opasivanja u skladu s normom HRN ISO 7507-1
o metodom optičke triangulacije u skladu s normom HRN ISO 7507-3

 •  Premjeravanje horizontalnih valjkastih spremnika (geometrijskom i kombiniranom metodom koja je stvorena znanjem i iskustvom ZIK-ovog stručnog kadra).
 • Premjeravanje  sfernih spremnika (kugle)
 • Ispitivanje protočnih mjerila obujma i mase
 • Ispitivanje obujamskih mjernih sustava tip VOLUTANK 3002; VOLUTANK 3003 (BARTEC)

Oprema
Laboratorij raspolaže s pokretnom i stacioniranom opremom:

 • etaloni od 1000 l, 2000 l, 5000 l, 20000 l,
 • protočna mjerila mase,
 • elektronski teodoliti,
 • ultrazvučna mjerila,
 • laseri,
 • mjerila dužine (trake, ekstenzometri)

* Premjeravanje vertikalnih i horizontalnih spremnika, ispitivanje protočnih mjerila obujma i mase, akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 (pogledaj pod akreditacije i ovlaštenja)

Kontrola nafte i naftnih proizvoda

Poslovima se bavimo u kontinuitetu od osnutka ZIK-a 1957. godine.

Akreditacija
ZIK-ov Sektor NK, akreditiran je od HAA prema normi HRN EN ISO/IEC 17020 (opći kriteriji za rad različitih ustanova koje provode nadzor u području sirove nafte, naftnih derivata i plina), te utvrđivanje sukladnosti s odgovarajućim zahtjevima za takve proizvode.

Kvaliteta usluga
Zahtjevi norme su: područje (opseg) primjene, upravni (administrativni) zahtjevi, neovisnost, nepristranost i poštenje, povjerljivost, ustrojstvo i uprava, sustav kakvoće, osoblje, uređaji i oprema, metode i postupci, nadzora, rukovanje uzorcima i predmetima pri nadzoru, zapisi, izvještaji o nadzoru i potvrde o nadzoru, podugovaranje, prigovori i prizivi, suradnja.

Ispunjavanje zahtjeva je dokazano kroz dokumente: priručnik, postupci, radne upute i obrasci te nadzor na terenu.

Područje rada
ZIK Sektor NK je kao nadzorna ustanova tipa A (ustanova koja potpuno neovisno pruža usluge «trećoj strani») prema normi HRN EN ISO/IEC 17020 akreditiran za nadzor:

 • sirove nafte,
 • prirodnog plina,
 • propan butan plina,
 • tekućih naftnih goriva (bezolovni benzin, motorni benzin s olovom, primarni benzin, dizelsko gorivo, loživo ulje, petrolej, avionsko gorivo),
 • maziva.

* Nadzor (kvalitativni i kvantitativni) nafte, naftnih proizvoda, plina i maziva. Akreditirani prema normi HRN EN ISO/IEC 17020 (pogledaj pod akreditacije i ovlaštenja)

Naftno kemijski laboratorij u okviru svoje djelatnosti objedinjuje fizikalno kemjska ispitivanja iz područja kontrole kvalitete sirove nafte, naftnih proizvoda, biogoriva, ukapljenog naftnog plina i prirodnog plina, maziva, rashladnih tekućina, aditiva, gnojiva, otpadnih  naftnih derivata, površinskih, podzemnih, tehnoloških i otpadnih voda, muljeva i   otpada.

Dio ispitivanja provodi se temeljem ovlaštenja i akreditacije nadležnih državnih tijela RH.

Stručno i kompetenntno osoblje, prostor i oprema laboratorija  omogućavaju rješavanje složenih analitičkih problema i zahtjeva korisnika, u području djelatnosti laboratorija.

OVLAŠTENJA I AKREDITACIJE

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva RH –Ovlaštenje za ispitivanje kakvoće mineralnih gnojiva  
Klasa: UP/I-320-11/07-01/1071. Ur.br.: 525-02-1-0012/11-4 od 30. Ožujka 2011. godine.(pogledaj pod akreditacije i ovlaštenja)

 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH

Ovlaštenje za izradu prijedloga mjerila za skupine proizvoda;

Ovlaštenje za izradu elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku dodjele znaka zaštite okoliša;

Ovlaštenje za izradu osnovne karakterizacije ( kategorizacije) otpada za odlaganje sukladno posebnom propisu o načinu  i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetirma rada za odlagališta otpada, 

Klasa; UP/I 351-02/13-08/114, Ur.broj:517-06-2-2-2-13-3 od 22. studenoga 2013.Hrvatska akreditacijska agencija HAA

Akreditacija prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za ispitivanje odabranih svojstava tekućih naftnih proizvoda i maziva, ukapljenog naftnog plina, otpadnih naftnih derivata,  površinskih, podzemnih, tehnoloških i otpadnih voda te eluata otpada.

Potvrda o akreditaciji br. 1167/12 od 03.04.2012., klasa 383-02/07-30/8, ur.br. 569-02/10-12-12

* Ispitivanje odabranih svojstava tekućih naftnih goriva i maziva, biogoriva, ukapljenog naftnog plina, gnojiva, voda i otpada. Akreditirani prema normi HRN EN ISO/IEC 17025(pogledaj pod akreditacije i ovlaštenja)

* Akreditirani prema normi HRN EN ISO/IEC 17020(pogledaj pod akreditacije i ovlaštenja)

* Akreditirani prema normi HRN EN ISO/IEC 17020(pogledaj pod akreditacije i ovlaštenja)

* Za cisterne fiksno pričvrščpene za vozila za prijevoz tekućih zapaljivih tvari i plinova u cestovnom prometu(pogledaj pod akreditacije i ovlaštenja)