Kontrole i ispitivanja

Obaveza prema Zakonu o zaštiti od požara (N.N. 92/10)

Poslovima se bavimo od osnutka ZIK-a 1957 godine.

Kvaliteta usluga
ZIK raspolaže iskusnim stručnjacima, opremom i vanjskim afirmiranim suradnicima.
Dostupni su nam poznati ovlašteni laboratoriji i stručnjaci radi konzultacije, suradnje ili ocjene pojedinih slučajeva s područja kvalitete i sigurnosti.

Područje rada
Usluge ispitivanja:

 • ispravnosti sustava za dojavu i gašenje požara,
 • ispravnosti gromobrana,
 • ispravnosti plinodetekcije,
 • ispravnosti električnih instalacija,
 • izrada procjene ugroženosti od požara,

Dokumenti javno pravnog značaja
Za izvršene poslove kontrole, ZIK izdaje potrebne dokumente javno pravnog značaja: certifikate, svjedodžbe, nalaze, zapisnike, izvješća, vještačenja i druga stručna mišljenja i ocjene.

Programi obrazovanja
U sklopu ZIK akademije održavamo program “Osposobljavanje za gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom

Kome je osposobljavanje namijenjeno?
Zaposlenim osobama prema zahtjevima Zakona o zaštiti od požara, a obavlja se temeljem ovlaštenja MUP-a.

Kako se izvodi osposobljavanje?
Osposobljavanje se izvodi prema odobrenom Programu izrađenom na temelju Pravilnika za osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivne mjere zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (N.N. 61/94).

Cilj osposobljavanja
Stjecanje potrebnih znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za gašenje početnih požara te evakuaciju i spašavanje ljudi i imovine.

Sadržaj osposobljavanja
Osposobljavanje se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski dio obuhvaća izradu teorijske osnove zaštite od požara, evakuacije i spašavanja. Osposobljavanje se vrši putem predavanja i nastavnih filmova, uz korištenje literature. Praktični dio osposobljavanja se sastoji od vježbi rukovanja aparatima za početno gašenje i hidrantima, te vježbi gašenja požara koju izvodi svaki polaznik.

Što se postiže osposobljavanjem?
Polaznici koji uspješno završe osposobljavanje biti će obučeni za početno gašenje požara i evakuaciju ljudi i imovine ugroženih požarom. Nakon uspješnog završetka osposobljavanja (provjerom znanja usmenim ili pismenim putem) svi polaznici dobivaju Uvjerenje o osposobljenosti.

Trajanje osposobljavanja:
– teorijski dio: 6 h
– praktični dio: 2 h

Broj polaznika: max. 30 po grupi

Mjesto održavanja: ZIK akademija (ili prostorije polaznika osposobljavanja gdje za to postoje uvjeti)
Prijavnicu za program osposobljavanja možete downloadati ovdje:  

DOWNLOAD:

Ispitivanje ispravnosti instalacija za gašenje i dojavu požara
Osposobljavanje pučanstva za zaštitu od požara
Ispitivanje vatrogasne penjačke užadi i osobne zaštitne opreme
Ispitivanje vatrodojavnih centrala, javljača požara i drugo
Ispravnost sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
Ispitivanje nadzemnih hidranata za gašenje požara
Ispitivanje podzemnih hidranata za gašenje požara

[/dt_toggle]

* Usluge ispitivanje prema Zakonu o zaštiti od požara

Obaveza prema Zakonu o zaštiti na radu (N.N. 71/14, 118/14, 112/14)

Poslovima se bavimo od osnutka ZIK-a 1957 godine.

Kvaliteta usluga
ZIK raspolaže iskusnim stručnjacima, opremom i vanjskim afirmiranim suradnicima.
Dostupni su nam poznati ovlašteni laboratoriji i stručnjaci radi konzultacije, suradnje ili ocjene pojedinih slučajeva s područja kvalitete i sigurnosti.

Područje rada
Usluge ispitivanja:

 • ispravnosti sredstava rada,
 • uvjeta radne okoline,
 • buke u radnom i životnom okolišu,
 • izrada procjene opasnosti radnih mjesta,
 • atestiranje i periodičko ispitivanje dizala,
 • izrada općih akata iz područja zaštite na radu,
 • vođenje poslova zaštite na radu za male poslodavce,

Ispitivanje u svrhu ispunjenja minimalnih tehničkih uvjeta (MTU) za male i srednje poduzetnike:

 • ispitivanje buke i zvučne izolacije,
 • ispitivanje onečišćenja,
 • ispitivanje ventilacije,
 • ispitivanje uređaja za rad i instalacija.

Dokumenti javno pravnog značaja
Za izvršene poslove kontrole, ZIK izdaje potrebne dokumente javno pravnog značaja: certifikate, svjedodžbe, nalaze, zapisnike, izvješća, vještačenja i druga stručna mišljenja i ocjene.

Programi obrazovanja
U sklopu ZIK akademije održavamo:

 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • Osposobljavanje za pružanje prve pomoći na radu
DOWNLOAD:

Rješenje za potvrđivanje dizala na električni pogon
Rješenje za obavljanje mjerenja i predviđanje buke
Rješenje za obavljanje poslova zaštite na radu

[/dt_toggle]

* Usluge ispitivanje prema Zakonu o zaštiti na radu

Poslovima se bavimo od osnutka ZIK-a 1957 godine

Kvaliteta usluga
vidljiva je iz zadovoljstva korisnika naših usluga koji svoje proizvode plasiraju na svjetsko tržište, a koji putem kontrole i nalaza ZIK-ovih stručnjaka i inspektora izbjegavaju komercijalne rizike kvalitete proizvoda.

Kvaliteta naših usluga prepoznata je i kod internacionalnih kompanija, koje se bave ispitivanjima i očuvanju kvalitete, čiji smo dugogodišnji uspješni i neizostavni suradnik.

Kompanije čije interese zastupamo su INTERTEK  ( http://www.intertek.com ) i COTECNA ( http://www.cotecna.com )

Područje rada
Odjel mađunarodnih kontrola bavi se inspekciskim poslovima kako bi se smanjili rizici koji nastaju u vanjsko-trgovinskom prometu.
ZIK je u mogućnosti sam i/ili pomoću svojih korespondenta osigurati preuzimanje robe i kontrolu kvalitete u bilo kojem dijelu svijeta, te na taj način smanjiti opasnost isporuka roba izvan ugovorenih specifikacija i standarda kvalitete.

Usluge koje nudimo su:

 • provjera količine uz dnevna izvješća klijentu (vaganje, brojanje, mjerenje gaza ),
 • provjera kvalitete ( uzorkovanje, reprezentativni uzorak i laboratorijska ispitivanja),
 • kontrola pakiranja i označavanja,
 • provjera čistoće i podobnosti prijevoznog sredstva (vagon, kamion, brod),
 • provjera ispravnosti i umjeravanja mjernih instrumenata,
 • nadgledanje utovara / istovara,
 • provjera čistoće i podobnosti skladišta, silosa i sredstava za utovar / istovar,
 • provjera čistoće i podobnosti kontejnera, uz nadgledanje ukrcaja i plombiranje istih,
 • provjera popratne dokumentacije (pakirne specifikacije, tehničkih atesta) u odnosu na ugovorene zahtjeve, standarde,
 • izdavanje Certifikata, Inspekcijskih Izvješća, po obavljenom poslu,
 • vještaćenja prema zahtjevima naručitelja,
 • utvrđivanje šteta na robi ( uzrok i visina štete).

[/dt_toggle]

* Odjel mađunarodnih kontrola bavi se smanjivanjem rizika koji nastaju u vanjsko-trgovinskom prometu

Kvaliteta usluga
Obaveza je naših vještaka da pristupe vještačenju neopterećeni s ciljem da tijekom vještačenja slijede četiri jasno utvrđena načela:
1. promatrati i slušati,
2. zabilježiti,
3. razraditi i analizirati,
4. donijeti zaključke.

Glavni zadaci naših vještačenja
jesu da utvrdimo i zabilježimo, za potrebe principala (poslodavca), uzrok oštećenja ili gubitka, tako da bi moglo biti razmotreno:

 • ublažavanje ili sprečavanje istog od ponavljanja u budućnosti,
 • utvrđivanje odgovornosti, ako je moguće,
 • nadoknađivanje neposrednih ili naknadnih troškova, npr. kao osigurana opasnost iz police osiguranja, kao povreda ugovora od strane prijevoznika, kao krivnja treće strane, itd.

Područje rada
Glavne vrste naših vještačenja su:

 • SPREČAVANJE:

o utvrđivanje stanja roba i/ili broda,
o utvrđivanje stanja robe pred ukrcaj u brod,
o ukrcajno / iskrcajni nadzor,
o procjena spremnosti za pothvat,
o procjena obavljenog učvršćenja (osiguranja tereta).

 • POSVJEDOČENJE:

          o potvrda o kakvoći, količini, pakovanju,
o usuglašenost sa konstrukcijskim standardima,
o potvrda o stanju robe prije kupnje (nabave),
o potvrda o stanju broda i potrošnje goriva prije ulaska u zakup odnosno po isteku istog.

 • ISTRAŽIVANJE:

o gubitaka / oštećenja,
o kvarova opreme,
o odgovornosti za manjak isporučene robe,
o odgovornosti kod sudara,
o odgovornosti za onečišćenje okoliša itd.

 • Nudimo i POMORSKA VJEŠTAČENJA za:

          o procjene količina i kvalitete roba,
o provedbu ugovornih normi iz kupoprodajnih i pomorsko-brodarskih ugovora,
o potrebe osiguravajućih društava procjenjujemo učešće u odgovornosti osiguratelja
+ tereta,
+ brodova,
+ odgovornosti za djela drugih.
[/dt_toggle]

* Utvrđivanje i bilježenje, za potrebe principala (poslodavca), uzrok oštećenja ili gubitka

Laboratorij za ispitivanje specijalizirao se za ispitivanje i validaciju električne i elektroničke opreme,akreditiran je od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025.
Laboratorij za ispitivanje električne opreme ispituje i validira opremu za elektrolučno zavarivanje u laboratoriju ili na mjestu korištenja prema normamaHRN EN 60974-4 i HRN EN 50504 i ispituje odabrana svojstva svjetiljaka prema normi HRN EN IEC 60598-1.
Ispitivanje se provodi uporabom mjerne opreme koja u pogledu pogrešaka mjerenja zadovoljava uvjete propisane normama HRN EN 60974-4,HRN EN 50504 i HRN EN IEC 60598-1.
Uz svaki uređaj korisnik dobiva odgovarajuću Potvrdu o ispitivanju, detaljno izvješće o ispitivanju/validaciji za svaku točku ispitivanja, te ukoliko je potrebno, dokaze o sljedivosti prema nacionalnim ili međunarodnim mjeriteljskim ustanovama,u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025.

DOWNLOAD:

Zahtjev za validaciju opreme 

 Potvrda o akreditaciji :

[/dt_toggle]

* Pregled, ispitivanje i validacija opreme za elektrolučno zavarivanje

Laboratorij je akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 od strane Hrvatske Akreditacijske Agencije (HAA).

Područje rada

 • ispitivanje radnog okoliša (fizičkih i kemijskih čimbenika)
 • tehnička kontrola skloništa
 • mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora:

1. dimnih plinova
2. krutih čestica
3. ukupnog organskog ugljika (TOC)
4. izrada obrazaca PI-Z-1, PI-Z-2, PI-Z-3

 • određivanje Gauss Krugerovih koordinata

Norme prema kojima se provode mjerenja

 • HRN ISO 10780:1997 Emisije iz stacionarnih izvora – Mjerenje brzine i obujamskog protoka plinova u odvodnom kanalu;
 • ISO 12039:2001  Emisije iz stacionarnih izvora – Određivanje ugljikovog monoksida, ugljikovog dioksida i kisika – Značajke rada automatskih mjernih metoda (engl. Stationary source emissions – Determination of carbon monoxide, carbon dioxide and oxygen – Performance characteristics and calibration of automated measuring system);
 • HRN EN 14792:2005 Emisije iz stacionarnih izvora – Određivanje masene koncentracije dušikovih oksida (NOx) – Referentna metoda – Kemiluminiscencija (EN 14792:2005);
 • HRN ISO 7935:1997 Emisije iz stacionarnih izvora  – Određivanje masene koncentracije sumporovog dioksida – Značajke rada automatskih mjernih metoda (ISO 7935:1992);
 • HRN DIN 51402-1 – Ispitivanje otpadnih plinova iz uljnih kotlovnica – Vizualno I fotometrijsko određivanje dimnog broja (DIN 51402-1:1986);
 • HRN ISO 9096:2003/Kor 1:2006 Emisije iz stacionarnih izvora – Ručna metoda određivanja masene koncentracije čestica;
 • HRN EN 13284-1:2001 Emisije iz stacionarnih izvora – Određivanje niskih razina masenih koncentracija prašine – 1. dio: Ručna gravimetrijska metoda;
 • HRN EN 13526:2001 Emisije iz stacionarnih izvora – Određivanje masene koncentracije ukupnog plinovitog organskog ugljika u otpadnim plinovima iz procesa koji upotrebljavaju otapalo – Kontinuirana plameno ionizacijska metoda.
 • HRN ISO 10849:2008: Određivanje masene koncentracije dušikovih oksida – referentna metoda elektrokemiska ćelija

Zakonska regulativa prema kojoj se provode mjerenja

 • Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN  117/12)
 • Zakon o zaštiti okoliša (N.N. 80/13, 78/15)
 • Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14)
 • Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (N.N. 87/15)
 • Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 129/12, 97/13)

Mjerna oprema

1.    RBR – ECOM J2KN –  za mjerenje dimnih plinova (mala ložišta)
2.    Horiba PG 250 sa pripadajućom opremom – za mjerenje dimnih plinova
3.    Ratfisch RS 53-T (plameno ionizacijski detektor) – za mjerenje TOC-a
4.    MicroFID (plameno ionizacijski detektor) – za mjerenje fugitivnih emisija i organskih otapala
5.    Zambelli 6000 Plus – za izokinetičko uzorkovanje, mjerenje tlaka, temperature i brzine strujanja

6.    SKC sustav za uzorkovanje na razlićite krute nosače

7.    MicroFID (plameno ionizacijski detektor) – za mjerenje fugitivnih emisija i organskih otapala

 

[/dt_toggle]

* Ispitivanja radnog okoliša, tehnička kontrola skloništa, mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora

Kvaliteta usluga
Organizacija u skladu sa sustavom osiguranja kvalitete garantira visoku kvalitetu naših usluga.

Područje rada
U sklopu laboratorija za mehanička ispitivanja provode se sljedeća laboratorijska i terenska ispitivanja:

 • ispitivanje mehaničkih svojstava materijala,
 • ispitivanje pod tlakom vode ili zraka (plina),
 • ispitivanje funkcionalnosti proizvoda,
 • ispitivanje čeličnih konstrukcija (čelične hale, skele, stupovi za rasvjetu),
 • ispitivanje antikorozivne zaštite,
 • ispitivanje toplinske i zvučne izolacije u graditeljstvu,
 • ispitivanje antistatičnosti materijala,
 • nadzor procesa proizvodnje.

Cijene
Nudimo kvalitetna ispitivanja po prihvatljivim cijenama.
Jedan od oblika suradnje sa ZIK-om je i UGOVOR O SURADNJI. Njime se omogućuje trajni nadzor i praćenje kvalitete proizvoda, uz plaćanje mjesečne (paušalne) rate.

CERTIFIKATI GRAĐEVNIH PROIZVODA

– IMENIK POTVRĐENIH PROIZVODA (16.07.2013) download: 

– IMENIK POPD (16.07.2013) download: 

[/dt_toggle]

* Organizacija u skladu sa sustavom osiguranja kvalitete garantira visoku kvalitetu naših usluga.

Laboratorij je akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 od strane Hrvatske Akreditacijske Agencije (HAA).

Zašto umjeravati mjerne uređaje?
Kvaliteta proizvoda i usluga ovisi o točnosti i pouzdanosti mjerenja, provjere i ugađanja tijekom proizvodnog procesa i kontrola. Točnost mjerenja nemoguće je postići bez redovitog umjeravanja mjerne/ispitne opreme, budući da se njene značajke mijenjaju tijekom vremena zbog različitih vanjskih čimbenika (npr. vlage, temperature, istrošenosti, pogrešnog rukovanja).

Osiguranje točnosti i pouzdanosti mjerenja i ispitivanja, tj. redovito umjeravanje višestruko se isplati:

 • omogućava ispunjenje zahtjeva međunarodnog sustava za stavljanje robe/usluga na tržište,
 • osigurava da kvaliteta proizvoda i usluga uvijek ispunjava ili premašuje zahtjeve i očekivanja kupca,
 • pomaže da se izbjegnu skupe pogreške tijekom proizvodnog/uslužnog procesa ili nakon njega,
 • omogućava korištenje proizvodne i mjerne opreme s najvećom mogućom pouzdanošću, te najmanjom mjernom nesigurnošću, međusobnu povezanost i usporedivost mjernih postupaka i rezultata na međunarodnoj razini, te sljedivost do međunarodno priznatih etalona pojedinih fizikalnih veličina.

Laboratorij za umjeravanje električnih veličina, frekvencije, vremena i temperature

Laboratorij za umjeravanje ZIK d.o.o. akreditiran je od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) za  umjeravanje električnih veličina, frekvencije , vremena i temperature sukladno normi  HRN EN ISO/IEC 17025:2007.

Umjeravanje sljedećih vrsta mjerila:

 • multimetara do 8½ znamenki, voltmetara, ampermetara, strujnih (višenamjenskih) kliješta
 • mjerila otpora (ohmmetara)
 • etalona/izvora napona, struje, otpora
 • višenamjenskih kalibratora
 • osciloskopa
 • generatora električnih signala
 • elektroničkih brojača
 • mjerila broja okretaja
 • mjerila vremena (ura/sekundomjera)
 • termometara s direktnim pokazivanjem
 • temperaturne komore

Korisnici usluga laboratorija uz svako mjerilo dobivaju odgovarajuću umjernicu/certifikat i detaljno izvješće o umjeravanju s izračunom mjernih nesigurnosti za svaku točku ispitivanja,u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025.

Mjerne mogućnosti laboratorija:

Laboratorij za umjeravanje mjerila mehaničkih i fizikalnih veličina

U okviru laboratorija za umjeravanje djeluje i laboratorij za umjeravanje/ispitivanje sljedećih vrsta mjerila:

 • mjerila duljine (mjerne letve,pomična mjerila, mikrometri, mjerne ure),
 • mjerila momenta sile ( ključevi/izvijači, kalibratori momenta sile),
 • mjerila debljine prevlaka,
 • mjerila tlaka (manometri).

Korisnici usluga laboratorija uz svako mjerilo dobivaju odgovarajuću umjernicu/certifikat, detaljno izvješće o ispitivanju s izmjerenim odstupanjima za svaku točku ispitivanja, te ukoliko je potrebno, dokaze o sljedivosti prema nacionalnim ili međunarodnim mjeriteljskim ustanovama,u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025.

Ovjeravanje mjerila u okviru zakonskog mjeriteljstva Republike Hrvatske

Temeljem rješenja Državnog zavoda za mjeriteljstvo klasa: UP/I-034-02/11-03/49 ;URBROJ:558-02-02-02/04-11-4 od 09.11.2011.god., Laboratorij za umjeravanje ZIK d.o.o. ovlašten je za ovjeravanje mjerila za ispitivanje električnih instalacija u okviru sljedećih mjernih mogućnosti:

Ovjeravaju se sljedeća mjerila:

 • mjerila otpora uzemljenja
 • mjerila otpora izolacije
 • višenamjenska mjerila za ispitivanje karakteristika električnih instalacija.
DOWNLOAD:

Akreditacija za rad
Ovlasnica za rad

[/dt_toggle]

* Umjeravamo i ispitujemo mjerila električnih veličina, mehaničkih veličina, vremena

Poslovima se bavimo u kontinuitetu od 70-ih godina prošlog stoljeća.

Ovlaštenje
80-ih je ZIK ovlašten od SZMDK za samostalno ispitivanje i ovjeravanje mjerila obujma, a 1997. godine je Ovlasnicu potvrdio DZM RH. Od 2004. godine Laboratorij volumetrije ima akreditaciju prema HRN EN ISO/IEC 17025, po čemu je ovaj laboratorij jedini te vrste u zemlji i širem okruženju.

Kvaliteta usluga

 • oprema je umjerena u laboratorijima akreditiranim po HRN EN ISO/IEC 17025, u zemlji ili inozemstvu,
 • aktivnost laboratorija vezana je uz zakonsko mjeriteljstvo Republike Hrvatske, a ispitivanje je u skladu s međunarodnim normama i preporukama,
 • poslove obavlja educirani stručni kadar s velikim iskustvom u  mjeriteljstvu.

Područje rada

 • Ispitivanje i ovjeravanje protočnih mjerila obujma i mase (kod naručitelja etalonima od 2.000 l, 5.000 l ili 20.000 l ovisno o kapacitetu mjerila),
 • Ispitivanje i ovjeravanje protočnih mjerila na autocisternama (metoda slobodnog pada u novoizgrađenom i opremljenom objektu u Sisku i Kaštel Sućurcu etalonom od 1000l),
 • Premjeravanje vertikalnih valjkastih spremnika:

o metodom opasivanja u skladu s normom HRN ISO 7507-1
o metodom optičke triangulacije u skladu s normom HRN ISO 7507-3

 •  Premjeravanje horizontalnih valjkastih spremnika (geometrijskom i kombiniranom metodom koja je stvorena znanjem i iskustvom ZIK-ovog stručnog kadra).
 • Premjeravanje  sfernih spremnika (kugle)
 • Ispitivanje protočnih mjerila obujma i mase
 • Ispitivanje obujamskih mjernih sustava tip VOLUTANK 3002; VOLUTANK 3003 (BARTEC)

Oprema
Laboratorij raspolaže s pokretnom i stacioniranom opremom:

 • etaloni od 1000 l, 2000 l, 5000 l, 20000 l,
 • protočna mjerila mase,
 • elektronski teodoliti,
 • ultrazvučna mjerila,
 • laseri,
 • mjerila dužine (trake, ekstenzometri)

 

[/dt_toggle]

* Vršimo premjerevanje vertikalnih i horizontalnih spremnika, ispitivanje protočnih mjerila obujma i mase

Ovlaštenja
Elektro-laboratorij radi prema ovlaštenjima i uredbama državnih tijela za elektro-uređaje s obveznom nacionalnom certifikacijom.

Kvaliteta usluga
Organizacija rada u laboratoriju bazirana je na sustavu osiguranja kvalitete prema ISO 9001: 2000

Predmet ispitivanja

 • električni uređaji za uporabu u domaćinstvu i sličnu namjenu,
 • elektronički uređaji za uporabu u domaćinstvu i informatička oprema,
 • električni ručni alati, pokretni i nepokretni električni alati,
 • električne svjetiljke.

Vrste ispitivanja

 • mjerenje snage, napona, struje i faktora snage,
 • mjerenje zagrijavanja električnih aparata i komponenata,
 • mjerenje otpora uzemljenja i prijelaznog otpora,
 • mjerenje dielektričke čvrstoće, otpora izolacije i odvodne struje,
 • ispitivanje gorivosti izolacionih materijala,
 • ispitivanje stupnja IP zaštite,
 • elektromehanička ispitivanja ( klima komora, vlaga, vibracije, padovi, potresi i sl.).

Rješenja za potvrđivanje:
– električnih aparata za domaćinstvo
– elektroničkih kućanskih aparata
– ručnih alata s elektromotorima [/dt_toggle]

* Specijalizirani laboratorij za ispitivanje električnih i elektroničkih uređaja

Naftno kemijski laboratorij područje A

Ovlaštenje
Određivanje vrsta otpada, opasnih svojstava otpada, te uzorkovanje i ispitivanje fizikalnih i kemijskih svojstava otpada

Kvaliteta usluga

-oprema je umjerena u laboratorijima akreditiranim po HRN EN ISO/IEC 17025,

-ispitivanja se provode u skladu s međunarodnim normama i preporukama,

-poslove obavlja educirani stručni kadar.

 

Područje rada

-Ispitivanje odabranih svojstava tekućih naftnih goriva i maziva, biogoriva, ukapljenog naftnog plina, gnojiva, voda i otpada.

-Akreditirani prema normi HRN EN ISO/IEC 17025

-Ispitivanje sigurnosnih ventila, ispitivanje AKZ i PPZ čeličnih konstrukcija sustavom premaza.

-Instrumentalno-analitičkia ispitivanja plinovitih, tekućih, mazivih i krutih uzoraka u rasponu od mikroanalitičkih određivanja komponenti do spektrometrijskih i kromatografskih ispitivanja Ispitivanje odabranih svojstava   tekućih naftnih goriva i maziva, biogoriva, sirove nafte, otpadnih  naftnih derivata i aditiva.

-Ispitivanje odabranih svojstava  ukapljenog naftnog plina i prirodnog plina.

-Ispitivanje odabranih svojstava  rashladnih tekućina (antifriza).

-Ispitivanje odabranih svojstava  površinskih, podzemnih, tehnoloških i otpadnih voda

-Ispitivanje odabranih svojstava  tla, muljeva i  otpada.

-Uzorkovanje otpada i izrada osnovne karakterizacije otpada

-Ispitivanje odabranih parametara mineralnih gnojiva.

-Analiza uzoraka nepoznatog sastava.

Oprema

Laboratorij raspolaže sa svom potrebnom opremom i priborom za ispitivanje u području djelovanja laboratorija

-Optičko emisijski spektrometar induktivno spregnute plazme (ICP-OES)  Optima 2100-Perkin Elmer

-MW mikrovalna pećnica (Anton Paar 3000)

-Analizator ukupnog organskog ugljika i ukupnog dušika (TOC VCPN)  – Shimadzu

-Plinski kromatografi ((GC-2014AT; GC 2010 Plus)

-Analizatori sumpora (LAB-X, Antek)

-Aparatura za određivanje sumpora i klorida u krutim uzorcima otpada / Instrumentaria

-Adijabatski kalorimetar C400  / IKA

-UV/VIS Spectrometer Lambda 25 / Perkin Elmer

-Oprema  za određivanje niskotemperaturnih i visokotemperaturnih parametara (plamište, filtrabilnost, tećenje, mržnjenje9

-Uređaj za ekstrakciju  Soxlet

-CFR motor za određivanje oktanskog broja – Waukesha

-Više parametralni analizatori (za benzin i plinska/turbinska ulaj) -Perospec

-Mjerači gustoće, temperature i tlaka

-Oprema  za transport uzoraka

-Vozilo za transport uzoraka

-Ostala oprema i pribo

* Ispitivanja fizikalno kemijskih svojstava nafte, naftnih proizvoda, plina, maziva i kemijskih proizvoda. Akreditirani prema normi HRN EN ISO/IEC 17025

Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava gradevnih proizvoda - ZIK B 1.1.

Odjel za za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda, Božidarevićeva 13, 10000 Zagreb (šifra odjela B1.1) organizacijska je jedinica u sastavu ovlaštene pravne osobe:

ZAVOD ZA ISPITIVANJE  KVALITETE d.o.o., Gajeva 17/3, 10000 Zagreb

Odjel B1.1 certifikacijsko je tijelo akreditirano u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (HAA) prema zahtjevima norme HRN EN 45011:1998 (u pripremi za akreditaciju prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013).

Sukladno Pravilniku o ocjeni sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda, u postupku ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda moraju se provesti skupine radnji označene kao sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava 1+, 1, 2+, 3 i 4.

Postupak ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

Započinje ispunjavanjem molbe i zahtjeva – koji se dostavljaju na zahtjev ili skidaju sa web stranice ZIK-a (veza na pdf dokumente web)

Nakon što proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik ispuni MOLBU I ZAHTJEV i pošalje ga ZIK Odjelu B1.1., slijedi nastavak procedure certificiranja (u koji je uključen i nadzor tvornice i tvorničke kontrole proizvodnje) i uz zadovoljavanje propisanih uvjeta,dodjele certifikata.

Postavljena su pravila za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava koja služe kao opće obavijesti sudionicima o postupku, zahtjevima koji moraju biti zadovoljeni za dobivanje i održavanje certifikata, te o pravima i obvezama ZIK Odjela B1.1 i podnositelja zahtjeva. Postavljena su i pravila za uporabu certifikata i certifikacijskog simbola koji su namijenjeni vlasnicima certifikata koje je izdaje ZIK Odjel B1.1.

Prva akreditacija (Initial accreditation): 2011-12-29 ; br (No):3350 ;

Klasa /Ref.No.:383-02/10-70/006 ; Ur.broj/Id.No.: 569-03/5-12-1

(veza na pdf dokumente Potvrda o akreditaciji)

Odjel B1.1 ima ovlaštenja za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda, od nadležnog ministarstva – Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (MGIPU).

(veza na pdf dokumente Ovlaštenja ZIK-a od MGIPU)

Do 1.7.2013. ZIK d.o.o. je bio ovlaštena osoba broj 16/12, ovlaštena od strane Ministarstva za radnje početnog i stalnog nadzora, procjene i ocjene tvorničke kontrole proizvodnje te za izdavanje potvrda o tvorničkoj kontroli proizvodnje za sljedeće građevne proizvode:

Materijal / proizvod Norma / Normativni dokument
Dimnjaci

Chimneys

Metalni dimnjaci

Metal chimneys

HRN EN 1856-1:2010
HRN EN 1856-2:2010
Konstrukcijski spojni elementi

Structural connectors

Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi

High-strength structural bolting assemblies for preloading

HRN EN 14399-1:2008
Konstrukcijski vijčani spojevi bez predopterećenja

Non-preloaded structural bolting assemblies

HRN EN 15048-1:2008

i izdavanje potvrda o sukladnosti za građevne proizvode:

Materijal / proizvod Norma / Normativni dokument
Samonosivi izolacijski paneli obostrano obloženi limom – Tvornički izrađeni proizvodi

Self-supporting double skin metal faced insulating sandwich panels – Factory made products

HRN EN 14509:2008
HRN EN 14509:2008 /Ispr.1:2008
Cijevi (u instalacijama u područjima koja su predmet regulative otpornosti na vatru, za transport / odlaganje / spremanje vode koja nije namijenjena za ljudsku potrošnju)

Pipes (in installations in areas subject to reaction to fire regulations, used for the transport/disposal/storage of water not intended for human consumption)

HRN EN 1057:2011
Poklopci za slivnike i kontrolna okna za prometne i

pješačke površine

Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas

HRN EN 124:2005
Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom

Plastics piping systems for water supply

Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlačnu odvodnju i kanalizaciju — Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U)

Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)

HRN EN ISO 1452-1:2010
HRN EN ISO 1452-2:2010
HRN EN ISO 1452-3:2010
HRN EN ISO 1452-4:2010
HRN EN ISO 1452-5:2010
Polietilen (PE)

Polyethylene (PE)

HRN EN 12201-1:2003
HRN EN 12201-2:2003
HRN EN 12201-3:2003
HRN EN 12201-4:2002
Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i  hladnom vodom — Polipropilen (PP)

Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polypropylene (PP)

HRN EN ISO 15874-1:2004
HRN EN ISO 15874-1:2004 /A1:2007
HRN EN ISO 15874-2:2004
HRN EN ISO 15874-2:2004 /A1:2007
HRN EN ISO 15874-3:2004
HRN EN ISO 15874-5:2004
Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage

Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U)

Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)

HRN EN 1401-1:2009
Cijevni sustavi sa  strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE)

Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE)

HRN EN 13476-1:2007
HRN EN 13476-2:2007
HRN EN 13476-3:2009
Materijal / proizvod Norma / Normativni dokument
Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi

spojevi za odvodnju otpadnih voda

HRN EN 598:2009
Lijevano željezne cijevi i spojni dijelovi, njihovi spojevi

i pribor za kanalizaciju (odvodnju vode iz zgrada)

HRN EN 877:2001
Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom

Plastics piping systems for water supply

Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlačnu odvodnju i kanalizaciju — Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U)

Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)

HRN EN ISO 1452-1:2010
HRN EN ISO 1452-2:2010
HRN EN ISO 1452-3:2010
HRN EN ISO 1452-4:2010
HRN EN ISO 1452-5:2010
Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom — Polietilen (PE)

Plastics piping system for water supply — Polyethylene (PE)

HRN EN 12201-1:2003
HRN EN 12201-2:2003
HRN EN 12201-3:2003
HRN EN 12201-4:2002
Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i  hladnom vodom — Polipropilen (PP)

Plastics piping systems for hot and cold water installations — Polypropylene (PP)

HRN EN ISO 15874-1:2004
HRN EN ISO 15874-1:2004 /A1:2007
HRN EN ISO 15874-2:2004
HRN EN ISO 15874-2:2004 /A1:2007
HRN EN ISO 15874-3:2004
HRN EN ISO 15874-5:2004
Ventili za opskrbu vodom

Valves for water supply

Ventili za opskrbu vodom

Valves for water supply

HRN EN 1074-1:2002
Ventili za odvajanje

Isolating valves

HRN EN 1074-2:2002
HRN EN 1074-2:2002/A1:2008
Nepovratni ventili

Check valves

HRN EN 1074-3:2002
Odzračni ventili

Air valves

HRN EN 1074-4:2002
Regulacijski ventili

Control valves

HRN EN 1074-5:2002
Hidranti

Hydrants

HRN EN 1074-6:2008
Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi

spojevi za cjevovode za vodu

Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water pipelines

HRN EN 545:2010

1. srpnja 2013. dogodile su se novosti u području certifikacije građevnih proizvoda:

Republika Hrvatska postala je članica Europske unije i primjenjuje Uredbu (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća koja ukida Direktivu Vijeća 89/106/EEC.

Prema odredbi članka 82. Zakona o građevnim proizvodima (NN 76/13) (ZGP) ovlaštenja dana temeljem članka 31. i 38. Zakona o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 86/08 i 25/13) izjednačuju se s rješenjima iz članka 13. i 14. ZGP.

Prema tome je ZIK d.o.o. odobreno tijelo (Approved Body) broj 16/12 za za postupke ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava za za neusklađeno područje građevnih proizvoda za sljedeće skupine proizvoda:

 • Cijevi,spremnika i pomoćnih dijelova koji nisu u dodiru s vodom namjenjenom za ljudsku potrošnju,namjeravane uporabe za instalacije u području gdje se primjenjuju propisi glede reakcije na požar,prema sljedećim tehničkim specifikacijama:
HRN EN 598:2009 HRN EN 877:2001 HRN EN 1057:2011 HRN EN ISO 1452-1:2010 HRN EN ISO 1452-2:2010
HRN EN ISO 1452-3:2010 HRN EN ISO 1452-4:2010 HRN EN ISO 1452-5:2010 HRN EN 12201-1:2003 HRN EN 12201-2:2003
HRN EN 12201-3:2003 HRN EN 12201-4:2002 HRN EN 1401-1:2009 HRN EN 13476-1:2007 HRN EN 13476-2:2007
HRN EN 13476-3:2009
 • Sklopova cijevi za hladnu i toplu vodu,uključujući vodu predviđenu za ljudsku potrošnju,namjeravane uporabe u instalacijama za transport odnosno distribuciju i skladištenje vode namjenjene za ljudsku potrošnju,uključujući korisničke slavine,prema sljedećim tehničkim specifikacijama:
HRN EN 12201-1:2003 HRN EN 12201-2:2003 HRN EN 12201-3:2003 HRN EN 12201-4:2002 HRN EN ISO 15874-1:2004
HRN EN ISO 15874-1:2004 /A1:2007 HRN EN ISO 15874-2:2004 HRN EN ISO 15874-2:2004 /A1:2007 HRN EN ISO 15874-3:2004 HRN EN ISO 15874-5:2004
HRN EN 1074-1:2002 HRN EN 1074-2:2002 HRN EN 1074-2:2002/A1:2008 HRN EN 1074-3:2002 HRN EN 1074-4:2002
HRN EN 1074-5:2002 HRN EN 1074-6:2008 HRN EN 545:2010
 • Poklopaca za slivnike i kontrolna okna za prometne i pješačke površine,prema tehničkoj specifikaciji:
HRN EN 124:2005 – Poklopci za slivnike i kontrolna okna za prometne i pješačke površine

                             Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas

Početkom 2014. god. ZIK je od Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (MGIPU) dobio rješenje za certificiranje proizvoda i radnje izdavanja certifikata o stalnosti svojstava građevnih proizvoda (sustav 1) iz skupine:

Cjevovodi,cijevi,sistemi i oprema koja štiti od prepunjenosti spremnika,spremnici,zaštitni kanali,spojni dijelovi,brtvene gume i obloge,ventili i slavine, dodatna sigurnosna oprema

-namjeravana uporaba: za instalacije u području gdje se primjenjuju propisi glede reakcije na požar,a koje su namjenjene za odvodnju/skladištenje vode koja nije u dodiru s vodom za ljudsku potrošnju ,prema sljedećim tehničkim specifikacijama:

(veza na pdf dokument MGPU 2014)

HRN EN 1123-1:2008 HRN EN 1124-1:2007 HRN EN 12666-1:2011 HRN EN 13598-1:2010 HRN EN 13598-2:2009
HRN EN 13598-2:2009/Ispr.1:2010 HRN EN 1451-1:2000 HRN EN 1852-1:2009

U usklađenom području ZIK d.o.o.  je prijavljeno tijelo (Notified Body) broj NB 2468 (registar prijavljenih tijela dostupan je na Nando bazi podataka) za postupke ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava za sljedeća područja:

Decision Product family, product/Intended use AVCP system Technical specification
95/467/EC Chimneys, flues and specific products (1/1) : – Prefabricated chimneys (storey height elements), flue liners (elements or blocks), multi-shell chimney (elements or blocks), single walled chimneys and attached chimneys (chimneys). FPC Certification

Body (System 2+)

EN 1856-1:2009

EN 1856-2:2009

98/214/EC Structural metallic products and ancillaries (1/4) : – Structural metallic sections/profiles: hot rolled, cold formed or otherwise produced sections/profiles with various shapes (T, L, H, U, Z, I, channels, angle, hollow, tubes), flat products (plate, sheet,strip), bars, castings, forgings made of various metallic materials, unprotected or protected against corrosion by coating (to be used in metal structures or in composite metal and concrete structures). FPC Certification

Body (System 2+)

EN 15048-1:2007
98/214/EC Structural metallic products and ancillaries (4/4) :

– Structural connectors: metallic rivets, bolts (nuts and washers) and H.R. bolts (high strength friction grip bolts), studs, screws, railway fasteners (for uses in structural metallic works).

FPC Certification

Body (System 2+)

EN 14399-1:2005
98/436/EC Roof coverings, rooflights, roof windows and ancillary

products (2/6) : – Factory-bonded composite or sandwich

panels (for uses subject to reaction to fire regulations).

Product

Certification Body

(System 1)

EN 14509:2006

EN 14509:2006/AC:2008

98/437/EC Internal and external wall and ceiling finishes (3/5) :

– Panels (as internal or external finishes in walls or ceilings subject to reaction to fire regulations).

Product

Certification Body

(System 1)

EN 14509:2006

EN 14509:2006/AC:2008

* Vršimo –

Energetski pregledi i certificiranje zgrada

—  Na temelju zakona o gradnji (NN 153/2013) definirani su Pravilnikom o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 048/2014), na snagu stupa 9.6.2014.

—  -prijenos Europske direktive 2010/31/EU

—  -propisuje se način i uvjeti provedbe energetskog pregleda zgrade

— – definira redovit pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi i sadržaj izvješća o tim pregledima

—  -provođenje energetskog certificiranja zgrada

—  -sadržaj i izgled energetskog certifikata

— – obveza energetskog certificiranja zgrada i izuzeće od te obveze

— – obveza javnog izlaganja energetskog certifikata zgrade

Energetski razred zgrade indikator energetskih svojstava zgrade

—-  za stambene zgrade se izražava preko godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu ploštine korisne površine zgrade, a

—-  za nestambene zgrade preko relativne vrijednosti godišnje potrebne toplinske energije za grijanje

—-  svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade.

Osnovni pojmovi pri energetskom pregledu

—  Zgrade javne namjene jesu:

 1. poslovne zgrade
 2. zgrade državnih upravnih i drugih tijela
 3. zgrade pravnih osoba s javnim ovlastima
 4. zgrade sudova, zatvora, vojarni
 5. zgrade međunarodnih institucija, komora, gospodarskih asocijacija
 6. zgrade banaka, štedionica
 7. zgrade trgovina, restorana, hotela, turističkih djelatnosti
 8. zgrade željezničkog, cestovnog, zračnog i vodenog prometa, zgrade pošta, telekomunikacijskih centara i sl.
 9. zgrade za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, vrtići, jaslice i sl.
 10. zgrade za stanovanje zajednica: domovi umirovljenika, đački, studentski
 11. zgrade sportskih udruga i organizacija
 12. zgrade kulturnih namjena
 13. zgrade bolnica i ustanova namijenjenih zdravstvenoj svrsi

Obveza provođenja energetskog pregleda

Energetski pregled se obavezno provodi prije izdavanja energetskog certifikata za:

—  –zgrade javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu čija korisna neto površina prelazi 250 m2 do 09.07.2015.

— – nove zgrade  prije izdavanja uporabne dozvole

— -svaka druga zgrada ili njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje na leasing ili daje u zakup

— – sustave grijanja u zgradama s kotlom na tekuće, plinovito gorivo

— – sustave hlađenja i klimatizacije u zgradama

—  Energetski pregled građevine obvezno se provodi jednom u deset godina

Izuzeće od obveze energetskog certificiranja zgrade

Izdvanje energetskog certifikata nije potrebno za

—  -nove zgrade, postojeće zgrade i samostalne uporabne cjeline zgrade koje se koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m²

— – zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe ograničen na dvije godine i manje

— – privremene zgrade za potrebe organizacije gradilišta

—  -radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade otvorenime više od polovice radnog vremena

— – jednostavne građevine

—  -postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju ili pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe

—  -postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji;

—  -zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C osim hladnjača.

—  ,

Rezime

—  Nove zgrade prije uporabe odnosno puštanja u pogon moraju imati energetski certifikat izrađen na način kako je propisano ovim Pravilnikom.

—  Postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju, iznajmljuju, daju u leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat izdan na način sukladno odredbama ovoga Pravilnika dostupan na uvid kupcu, najmoprimcu ili zakupcu prije sklapanja ugovora o kupoprodaji, iznajmljivanju, leasingu ili zakupu najkasnije danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

—  Zgrade javne namjene ili samostalne uporabne cjeline zgrada koje se koriste za javnu namjenu u zgradama mješovite namjene za koje je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata moraju imati izrađen i javno izložen energetski certifikat

PRAVILNIK

O ENERGETSKIM PREGLEDIMA GRAĐEVINA I ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU ZGRADA

II. OBVEZA PROVOĐENJA ENERGETSKOG PREGLEDA GRAĐEVINE, ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA ZGRADA I JAVNOG IZLAGANJA ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZA ZGRADE JAVNE NAMJENE

Zgrade javne namjene

Članak 4.

(1) Zgrade javne namjene određene ovim Pravilnikom jesu zgrade javnog sektora i ostale zgrade u kojima se pružaju usluge velikom broju ljudi.

(2) Zgrade javne namjene iz stavka 1. ovoga članka jesu:

1. poslovne zgrade za obavljanje administrativnih poslova pravnih i fizičkih osoba,

2. zgrade državnih upravnih i drugih tijela, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave,

3. zgrade pravnih osoba s javnim ovlastima,

4. zgrade sudova, zatvora, vojarni,

5. zgrade međunarodnih institucija, komora, gospodarskih asocijacija,

6. zgrade banaka, štedionica i drugih financijskih organizacija,

7. zgrade trgovina, restorana, hotela, putničkih agencija, marina, drugih uslužnih i turističkih djelatnosti,

8. zgrade željezničkog, cestovnog, zračnog i vodenog prometa, zgrade pošta, telekomunikacijskih centara i sl.,

9. zgrade za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, vrtići, jaslice i sl., zgrade za više obrazovanje, istraživački laboratoriji i sl.,

10. zgrade za stanovanje zajednica: domovi umirovljenika, đački, studentski, radnički, dječji i drugi domovi namijenjeni privremenom ili stalnom boravku,

11. zgrade sportskih udruga i organizacija, zgrade sportskih objekata,

12. zgrade kulturnih namjena: kina, kazališta, muzeja i sl.,

13. zgrade bolnica i drugih ustanova namijenjenih zdravstveno–socijalnoj i rehabilitacijskoj svrsi.

Obveza provođenja energetskog pregleda

Članak 5.

(1) Energetski pregled građevine se obvezno provodi za:

– građevinu koju veliki potrošač koristi za obavljanje svoje djelatnosti,

– javnu rasvjetu (koja uključuje i javnu rasvjetu na cestama izvan naselja),

– zgrade javne namjene čija korisna (neto) površina prelazi

500 m², a od 9. srpnja 2015. čija korisna (neto) površina prelazi 250 m²,

– postojeće zgrade ili dijelove zgrada koji čine samostalne uporabne cjeline i koje podliježu obvezi energetskog certificiranja zgrada,

– sustave grijanja u zgradama s kotlom na tekuće, plinovito gorivo ukupne nazivne snage 20 kW i veće,

– sustave hlađenja i klimatizacije u zgradama s jednim ili više uređaja za proizvodnju toplinske/rashladne energije ukupne nazivne snage 12 kW i veće.

(2) Veliki potrošač iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka je potrošač iz sektora industrije čija ukupna godišnja neposredna potrošnja energije u građevinama koje koristi za obavljanje svoje djelatnosti prelazi 10000 MWh.

(3) Energetski pregled građevine obvezno se provodi jednom u pet (5) godina od dana dostave posljednjeg izvješća o energetskom pregledu.

(4) Za zgrade koje imaju obvezu provođenja energetskog pregleda prema ovom Pravilniku energetski pregled iz stavka 1. podstavka 5. i 6. ovoga članka sastavni je dio energetskog pregleda zgrade.

(5) Energetski pregled iz stavka 1. podstavka 5. i 6. ovoga članka za ostale zgrade provodi se u sklopu redovitog pregleda sustava grijanja, te sustava hlađenja i klimatizacije (dalje u tekstu: redoviti pregled).

(6) Redoviti pregled iz stavka 5. ovoga članka obvezno se provodi jednom u pet godina od dana dostave posljednjeg izvješća o redovitom pregledu.

(7) Redoviti pregled sustava grijanja s kotlom efektivne nazivne snage većom od 100 kW obvezno se provodi svake dvije godine od dana dostave izvješća o redovitom pregledu, a kod plinskih kotlova svake 4 godine.

Članak 6.

Energetski pregled građevine i energetsko certificiranje zgrade provodi osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva prema posebnom propisu.

Obveza energetskog certificiranja zgrade

Članak 7.

(1) Energetski certifikat mora imati zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m², a od 9. srpnja 2015. veću od 250 m² te svaka druga zgrada ili njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje na leasing ili daje u zakup osim ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Vrste zgrada u cjelini ili samostalnih uporabnih cjelina zgrada za koje se izdaje energetski certifikat određene su prema pretežitoj namjeni korištenja i dijele se na:

A. stambene zgrade:

1. s jednim stanom i stambene zgrade u nizu s jednim stanom za koje se izrađuje jedan energetski certifikat,

2. sa dva i više stana i zgrade za stanovanje zajednica (npr.: domovi umirovljenika, đački, studentski, radnički odnosno dječji domovi, zatvori, vojarne i slično) za koje se u pravilu izrađuje jedan zajednički certifikat, a može se izraditi i zasebni energetski certifikat.

B.1. nestambene zgrade:

1. uredske, administrativne i druge poslovne zgrade slične pretežite namjene,

2. školske i fakultetske zgrade, vrtići i druge odgojne i obrazovne ustanove,

3. bolnice i ostale zgrade namijenjene zdravstveno-socijalnoj i rehabilitacijskoj svrsi,

4. hoteli i restorani i slične zgrade za kratkotrajni boravak (uključivo apartmani),

5. sportske građevine,

6. zgrade veleprodaje i maloprodaje (trgovački centri, zgrade s dućanima),

7. druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18°C ili višu (npr.: zgrade za promet i komunikacije, terminali, postaje, zgrade za promet, pošte, telekomunikacijske zgrade, zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, muzeji i knjižnice, i sl.),

B.2. ostale nestambene zgrade u kojima se koristi energija radi ostvarivanja određenih uvjeta kondicioniranja.

Izuzeće od obveze energetskog certificiranja zgrade

Članak 8.

Izdavanje energetskog certifikata nije potrebno za:

1. nove zgrade, postojeće zgrade i samostalne uporabne cjeline zgrade u novim ili postojećim zgradama koje se prodaju, iznajmljuju, daju na leasing ili daju u zakup i koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m²; (stanovi manji od 50 m2 ne trebaju certifikat ukoliko se ne nalaze u stambenoj zgradi površine veće od 50 m2, dakle jedino samostalne građevine manje od 50 m2 su izuzete)

2. zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe ograničen na dvije godine i manje;

3. privremene zgrade izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta;

4. radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se, u skladu sa svojom namjenom, moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese;

5. jednostavne građevine utvrđene posebnim propisom;

6. postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe;

7. postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji;

8. zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C osim hladnjača.


 

Obveza javnog izlaganja energetskog certifikata zgrade

Članak 9.

(1) Zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m², a od 9. srpnja 2015. veću od 250 m², moraju imati energetski certifikat zgrade izložen na mjestu jasno vidljivom posjetiteljima zgrade.

(2) Ukoliko zgrada javne namjene iz stavka 1. ovog članka ima više ulaza, tada se energetski certifikat izlaže na jasno vidljivom mjestu uz glavni ulaz zgrade.

(3) Energetski certifikat se izrađuje prema Prilogu 3 ovoga Pravilnika, uvećan na format A3, zaštićen od eventualnih oštećenja i pričvršćen na siguran način.

(4) Javno se izlaže prva stranica energetskog certifikata koja sadrži osnovne podatke o zgradi i skalu energetskog razreda, te treća stranica energetskog certifikata koja sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane kod postojećih zgrada, odnosno preporuke za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade kod novih zgrada.

Članak 10.

(1) Za izradu i javno izlaganje energetskog certifikata propisanog člankom 9. ovoga Pravilnika odgovoran je vlasnik zgrade.

(2) Korisnik zgrade za koju je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata dužan je omogućiti izradu energetskog certifikata zgrade i njegovo javno izlaganje.

III. OBVEZE INVESTITORA, VLASNIKA I KORISNIKA GRAĐEVINE KOD PROVOĐENJA ENERGETSKOG PREGLEDA GRAĐEVINE I ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA ZGRADE

Članak 11.

(1) Investitor odnosno vlasnik građevine i investitor odnosno vlasnik zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline dužan je osigurati provođenje energetskog pregleda građevine i energetsko certificiranje zgrade, kako je to propisano ovim Pravilnikom.

(2) Investitor ili vlasnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je poslove provođenja energetskog pregleda građevine i energetskog certificiranja zgrade povjeriti za to ovlaštenim osobama.

(3) Investitor ili vlasnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je ovlaštenoj osobi osigurati sve podatke, tehničku dokumentaciju građevine i drugu dokumentaciju te ostale uvjete za neometan rad, a osobito:

1. podatke o potrošnji svih oblika energije i vode u građevini za razdoblje od tri prethodne kalendarske godine putem računa od opskrbljivača ili na drugi način dogovoren s ovlaštenom osobom,

2. tehničku dokumentaciju građevine i tehničku dokumentaciju opreme ugrađene u sustavima koji su predmet pregleda,

3. izvješća o prethodno provedenim energetskim pregledima,

4. izvješća o redovitim pregledima i servisima u svrhu održavanja u skladu s tehničkim propisima,

5. izvješća o redovitim pregledima i servisima u svrhu održavanja ostalih tehničkih sustava,

6. slobodan pristup svim dijelovima građevine ili tehničkih sustava uz uvažavanje sigurnosnih uvjeta propisanih posebnim zakonom iz područja zaštite na radu i drugim posebnim propisima,

7. razgovor s osobljem u svrhu ocjene načina korištenja i gospodarenja energijom u građevini.

(4) Opskrbljivači energijom i vodom dužni su podatke o opskrbi kojima raspolažu, a koje zatraži vlasnik građevine, bez naknade dostaviti u roku 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(5) Investitor ili vlasnik zgrada javne namjene osim podataka, tehničke dokumentacije građevine i druge dokumentacije te ostalih uvjeta za neometan rad iz stavka 3. ovoga članka dužan je osigurati arhitektonski snimak postojeće zgrade koja podliježe energetskom pregledu i certificiranju s evidentiranom korisnom površinom grijanog i/ili hlađenog dijela zgrade.

(6) Korisnik građevine odnosno zgrade ili njezinog dijela dužan je omogućiti ovlaštenim osobama provođenje energetskog pregleda građevine i/ili energetskog certificiranja zgrade i pristup u sve dijelove građevine.

Članak 12.

(1) Vlasnik zgrade dužan je prilikom prodaje, iznajmljivanja, leasinga ili davanja u zakup zgrade ili njezinog dijela koji je samostalna uporabna cjelina osigurati energetski certifikat te zgrade odnosno njezinog dijela i dati ga na uvid potencijalnom kupcu, unajmljivaču ili zakupoprimcu.

(2) Kod prodaje zgrade ili njezinog dijela koji je samostalna uporabna cjelina, energetski certifikat mora biti na uvidu prilikom sklapanja ugovora o kupoprodaji i njegov je sastavni dio.

(3) Kada se oglasi za zgrade koje se prodaju, iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup ili njihovi dijelovi koji su samostalna uporabna cjelina, objavljuju u medijima, tada se u oglasu mora navesti i energetski razred te zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline.

Obveze investitora i vlasnika nove zgrade vezano uz energetsko certificiranje zgrade

Članak 13.

(1) Investitor nove zgrade dužan je osigurati energetski certifikat prije početka njezine uporabe odnosno puštanja u pogon.

(2) Za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m², a koje podliježu obvezi energetskog certificiranja prema ovome Pravilniku, investitor je prije početka uporabe zgrade odnosno puštanja u pogon dužan energetski certifikat dostaviti tijelu koje je izdalo rješenje o uvjetima građenja zajedno sa završnim izvješćem nadzornog inženjera.

(3) Za zgrade koje nisu navedene u stavku 2. ovoga članka energetski certifikat se prilaže zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole.

(4) Ako se nova zgrada ili njezin dio koji čini samostalnu uporabnu cjelinu, prodaje u tijeku građenja, tada je vlasnik (novi investitor) koji je kupio zgradu odnosno njezin uporabni dio, dužan osigurati energetski certifikat prije početka uporabe odnosno puštanja u pogon te zgrade odnosno njezinog dijela.

[/dt_toggle]

ZIK Akademija

 

ZIK d.o.o. posjeduje dugogodišnje iskustvu u prenošenju znanja kosnicima svojih usluga.

U ovom turbulentnom vremenu prepoznajemo potrebe trenutka, te svoje potencijale, znanje i iskustvo u različitim područjima djelatnosti, putem ZIK Akademije stavljamo u službu stručne i kvalitetne pomoći našim korisnicima.

Do rezultata i brzog rješavanja izazova koje pred nas postavljaju uvjeti u kojima poslujemo, dolazi se samo kroz učenje i stjecanje novih znanja i vještinja, te razmjenu iskustva.

Područja i teme kojima se posebno bavimo:

 • ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFICIRANJE U ZGRADARSTVU I MJERE ZA POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
 • OSNOVE ZAŠTITE OD POŽERA U ZGRADARSTVU, SREDSTVA I AKTIVNOSTI ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA
 • ZAKON O ZAŠTITI NA RADU, OBAVEZE POSLODAVACA IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU
 • ZAHTJEVI SUSTAVA OHSAS 18001
 • OSPOSOBLJAVANJE POVJERENIKA RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU
 • PRIPREMNI SEMINAR ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA KOORDINATORE ZAŠTIT NE RADU NA PRIVREMENIM GRADILIŠTIMA
 • OZLJEDE NA RADU IZ INSPEKCIJSKE PRAKSE
 • USPOSTAVA I ODRŽAVANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
 • PROVEDBA DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) MJERA
 • CE OZNAČAVANJE I NORMIZACIJA
 • EKOLOGIJA
 • ZBRINJAVANJE OTPADA

Prijavnicu možete preuzeti ovdje.

[/dt_toggle]

* ZIK d.o.o. posjeduje dugogodišnje iskustvu u prenošenju znanja kosnicima svojih usluga.