Okoliš

Okoliš

Poslovima se bavimo od 1985. godine.

Kvaliteta usluge
Organizacija u skladu sa sustavom osiguranja kvalitete garantira visoku kvalitetu naših usluga

Područje rada
Poslovi ispitivanja emisija u zrak obavljaju se u sklopu odjela OPĆIH TEHNIČKIH MJERENJA – ZAŠTITA NA RADU u skladu sa Uredbom o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (N.N. 127/12).

Naša oprema pokriva značajan broj ispitivanja emisija u zrak propisanih navedenom Uredbom iz različitih tehnoloških procesa uključujući i uređaje za loženje.
Ispitivanja emisije onečišćujućih tvari za koje ne možemo sami provesti mjerenje provodimo uzorkovanje, a uzorak dajemo na analizu u neki od ovlaštenih laboratorija.

Ispitivanje u svrhu ispunjenja minimalnih tehničkih uvjeta (MTU) za male i srednje poduzetnike:

-ispitivanje buke i zvučne izolacije,

-ispitivanje onečišćenja,

-ispitivanje ventilacije,

 -ispitivanje uređaja za rad i instalacija.(J1)
 

Izrada elborata o zaštiti okoliša, koje se odnose na zahvate za koje nije propisana obaveza procjene utjecaja na okoliš.

Izrada podloga za ishođenje znaka zaštite okoliša “Prijatelj okoliša”

Ovlaštenje
Navedena ispitivanja provodimo na temelju RJEŠENJA MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA (J2) (Klasa:UP/I-351-02/03-04/0071; Ur.br.: 531-05/2-SK-03-03)

Izradu elborata o zaštiti okoliša i podloga za ishođenje znaka“Prijatelj okoliša” provodimo temeljem RJEŠENJA MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE (Klasa:UP/I-351-02/13-08/114; Ur.br.: 517-06-2-2-2-13-3)

Oprema

 • RBR ECOM J2KN, analizator plinova (mala lozišta);
 • HORIBA PG 250A,analizator plinova (srednja ložišta);
 • Ratfisch RS 53T (određivanje hlapljivih organskih komponenti TOC);
 • Zambelli 6000 Plus, sustav za izokinetičko uzrokovanje (krute čestice);
 • SKC, sustav za uzorkovanje na različite krute nosače, impinger i vakuum uzorkovanje.

Cijena
Nudimo kvalitetna ispitivanja po prihvatljivim cijenama.
Jedan od oblika suradnje je i ugovor o suradnji koji omogućava plaćanje mjesečnih rata, što je posebno pogodno ako se radi o većem broju mjerenja emisija ili ako ugovor obuhvaća i druge poslove iz široke ponude ZIK-ovih usluga (npr. poslovi zaštite na radu).

* Poslovi ispitivanja emisija u zrak obavljaju se u sklopu odjela općih tehničkih mjerenja – zaštita na radu

      **Poslovi Izrade elborata o zaštiti okoliša i podloga za ishođenje znaka“Prijatelj okoliša”  obavljaju se u sklopu Sektora Nafta-kemija

Analiza otpada - Određivanjje vrsta otpada, opasnih svojstava otpada, te uzorkovanje i ispitivanje fizikalnih i kemijskih svojstava otpada

Ispitivanja provodimo normiranim i vlastitim metodama,  sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom  (NN 94/13) i pripadnim zakonskim propisima u području otpada:

 • Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (»Narodne novine«, br. 50/05. i 39/09.),
 • Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (»Narodne novine«, br. 97/05., 115/05., 81/08., 31/09., 156/09., 38/10., 10/11., 81/11., 126/11., 38/13. i 86/13.),
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (»Narodne novine«, br. 124/06., 121/08., 31/09., 156/09., 91/11., 45/12. i 86/13.),
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 23/07. i 111/07.),
 • Pravilnik o načinima i uvjetima termičke obrade otpada (»Narodne novine«, br. 45/07.),
 • Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (»Narodne novine«, br. 117/07., 111/11. i 17/13.),
 • Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 38/08.),
 • Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (»Narodne novine«, br. 38/08.),

Područje rada

Uzorkovanje i ispitivanje fizikalnih i kemijskih svojstava otpada namijenjenih  kemijsko – fizikalnoj obradi,   termičkoj obradi i odlaganju (eluati otpada).

Ispitivanja koje ne možemo sami provesti ,  uzorak dajemo na analizu u neki od laboratorija osposobljenih za provedbu istih.

Oprema

 • Optičko emisijski spektrometar induktivno spregnute plazme (ICP-OES)  Optima 2100 – Perkin Elmer
 • MW mikrovalna pećnica (Anton Paar 3000)
 • Analizator ukupnog organskog ugljika i ukupnog dušika (TOC VCPN)  – Shimadzu
 • Plinski kromatografi ((GC-2014AT; GC 2010 Plus)
 • Analizatori sumpora (LAB-X, Antek)
 • Aparatura za određivanje sumpora i klorida u krutim uzorcima otpada / Instrumentaria
 • Adijabatski kalorimetar C400  / IKA
 • UV/VIS Spectrometer Lambda 25 / Perkin Elmer
 • Oprema  za određivanje točke paljenja
 • Uređaj za ekstrakciju  Soxlet
 • Drobilice, mješalice, sjeckalice, vakuumetri, pumpe, hkladnjaci, peći
 • Mjerači gustoće, temperature i tlaka, oprema transport uzoraka
 • Vozilo za transport uzoraka
 • Uzorkivala i  kontejneri za uzorkovanje,
 • I ostala oprema i pribor potrebni za ispitivanje u području djelovanja laboratorija
 • * Uzorkovanje i ispitivanje fizikalnih i kemijskih svojstava otpada namijenjenih  kemijsko – fizikalnoj obradi,   termičkoj obradi i odlaganju (eluati otpada).