PODRUČJA DJELOVANJA

Energetsko certificiranje zgrade je skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata.

 

Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade. Sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi.

 

Energetski certifikat za postojeće zgrade obvezno sadrži i prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje se temelje na prethodno provedenom energetskom pregledu građevine, dok za nove zgrade sadrži preporuke za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade.

 

Energetsko certificiranje regulirano je Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13), Pravilnikom o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi („Narodne novine“ broj 73/15, 133/15), Pravilnikom o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 48/14., 150/14., 133/15., 22/16., 49/16, 87/16)  i Pravilnikom o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi („Narodne novine“ broj 73/15).

 

Svrha energetskog certificiranja je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva.

Odjel međunarodnih kontrola bavi se inspekcijskim poslovima kako bi se smanjili rizici koji nastaju u vanjsko-trgovinskom prometu.

 

Poslovima se bavimo od osnutka ZIK-a 1957 godine

 

Kvaliteta usluga vidljiva je iz zadovoljstva korisnika naših usluga koji svoje proizvode plasiraju na svjetsko tržište, a koji putem kontrole i nalaza ZIK-ovih stručnjaka i inspektora izbjegavaju komercijalne rizike kvalitete proizvoda.

 

Kvaliteta naših usluga prepoznata je i kod internacionalnih kompanija, koje se bave ispitivanjima i očuvanju kvalitete, čiji smo dugogodišnji uspješni i neizostavni suradnik.

 

Područje rada

 

ZIK je u mogućnosti sam i/ili pomoću svojih korespondenta osigurati preuzimanje robe i kontrolu kvalitete u bilo kojem dijelu svijeta, te na taj način smanjiti opasnost isporuka roba izvan ugovorenih specifikacija i standarda kvalitete.

 

Usluge koje nudimo su:

 

 • provjera količine uz dnevna izvješća klijentu (vaganje, brojanje, mjerenje gaza ),
 • provjera kvalitete ( uzorkovanje, reprezentativni uzorak i laboratorijska ispitivanja),
 • kontrola pakiranja i označavanja,
 • provjera čistoće i podobnosti prijevoznog sredstva (vagon, kamion, brod),
 • provjera ispravnosti i umjeravanja mjernih instrumenata,
 • nadgledanje utovara / istovara,
 • provjera čistoće i podobnosti skladišta, silosa i sredstava za utovar / istovar,
 • provjera čistoće i podobnosti kontejnera, uz nadgledanje ukrcaja i plombiranje istih,
 • provjera popratne dokumentacije (pakirne specifikacije, tehničkih atesta) u odnosu na ugovorene zahtjeve, standarde,
 • izdavanje Certifikata, Inspekcijskih Izvješća, po obavljenom poslu,
 • vještačenja prema zahtjevima naručitelja,
 • utvrđivanje šteta na robi ( uzrok i visina štete).

Kvaliteta proizvoda i usluga ovisi o točnosti i pouzdanosti mjerenja, provjere i ugađanja tijekom proizvodnog procesa i kontrola. Točnost mjerenja nemoguće je postići bez redovitog umjeravanja mjerne/ispitne opreme, budući da se njene značajke mijenjaju tijekom vremena zbog različitih vanjskih čimbenika (npr. vlage, temperature, istrošenosti, pogrešnog rukovanja).

Osiguranje točnosti i pouzdanosti mjerenja i ispitivanja, tj. redovito umjeravanje višestruko se isplati:

 • omogućava ispunjenje zahtjeva međunarodnog sustava za stavljanje robe/usluga na tržište,
 • osigurava da kvaliteta proizvoda i usluga uvijek ispunjava ili premašuje zahtjeve i očekivanja kupca,
 • pomaže da se izbjegnu skupe pogreške tijekom proizvodnog/uslužnog procesa ili nakon njega,
 • omogućava korištenje proizvodne i mjerne opreme s najvećom mogućom pouzdanošću, te najmanjom mjernom nesigurnošću, međusobnu povezanost i usporedivost mjernih postupaka i rezultata na međunarodnoj razini, te sljedivost do međunarodno priznatih etalona pojedinih fizikalnih veličina.

Laboratorij za umjeravanje ZIK d.o.o. akreditiran je od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) za  umjeravanje električnih veličina, frekvencije , vremena te umjeravanje mjerila temperature i tlaka sukladno normi  HRN EN ISO/IEC 17025:2007.

 

Umjeravanje sljedećih vrsta mjerila:

 • multimetara do 8½ znamenki, voltmetara, ampermetara, strujnih (višenamjenskih) kliješta
 • mjerila otpora (ohmmetara)
 • etalona/izvora napona, struje, otpora
 • višenamjenskih kalibratora
 • osciloskopa
 • generatora električnih signala
 • elektroničkih brojača
 • mjerila broja okretaja
 • mjerila vremena (ura/sekundomjera)
 • termometara s direktnim pokazivanjem
 • temperaturne komore
 • mjerila tlaka

Korisnici usluga laboratorija uz svako mjerilo dobivaju odgovarajuću umjernicu/certifikat i detaljno izvješće o umjeravanju s izračunom mjernih nesigurnosti za svaku točku ispitivanja, u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025.

 

Laboratorij za ispitivanje električne opreme specijalizirao se za ispitivanje i validaciju električne i elektroničke opreme.

Laboratorij za ispitivanje električne opreme ispituje i validira opremu za elektrolučno zavarivanje u laboratoriju ili na mjestu korištenja prema normama  HRN EN 60974-4  i HRN EN 50504 i ispituje odabrana svojstva svjetiljaka prema normi HRN EN IEC 60598-1.
Ispitivanje se provodi uporabom mjerne opreme koja u pogledu pogrešaka mjerenja zadovoljava uvjete propisane normama HRN EN 60974-4,HRN EN 50504 i HRN EN IEC 60598-1.
Uz svaki uređaj korisnik dobiva odgovarajuću Potvrdu o ispitivanju, detaljno izvješće o ispitivanju/validaciji za svaku točku ispitivanja, te ukoliko je potrebno, dokaze o sljedivosti prema nacionalnim ili međunarodnim mjeriteljskim ustanovama,u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025.

 

Laboratorij za umjeravanje mjerila mehaničkih i fizikalnih veličina

U okviru laboratorija za umjeravanje djeluje i laboratorij za umjeravanje/ispitivanje sljedećih vrsta mjerila:

 • mjerila duljine (mjerne letve,pomična mjerila, mikrometri, mjerne ure),
 • mjerila momenta sile ( ključevi/izvijači, kalibratori momenta sile) i
 • mjerila debljine prevlaka.

Korisnici usluga laboratorija uz svako mjerilo dobivaju odgovarajuću umjernicu/certifikat, detaljno izvješće o ispitivanju s izmjerenim odstupanjima za svaku točku ispitivanja, te ukoliko je potrebno, dokaze o sljedivosti etalona prema nacionalnim ili međunarodnim mjeriteljskim ustanovama,u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025.

 

Ovjeravanje mjerila u okviru zakonskog mjeriteljstva Republike Hrvatske

Temeljem rješenja Državnog zavoda za mjeriteljstvo klasa: UP/I-034-02/15-2/05;

URBROJ:558-02-01-02/1-15-4 od 04.03.2015.god. i akreditaciji od od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) kao inspekcijsko tijelo OTM-a za inspekciju sigurnosti dizala i inspekciju mjerila otpora prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012. , Laboratorij za umjeravanje ZIK d.o.o. ovlašten je za ovjeravanje mjerila za ispitivanje električnih instalacija u okviru sljedećih mjernih mogućnosti:

Ovjeravaju se sljedeća mjerila:

 • mjerila otpora uzemljenja
 • mjerila otpora izolacije
 • višenamjenska mjerila za ispitivanje karakteristika električnih instalacija.

Poslovima se bavimo u kontinuitetu od 70-ih godina prošlog stoljeća.

 

Ovlaštenje

80-ih je ZIK ovlašten od SZMDK za samostalno ispitivanje i ovjeravanje mjerila obujma, a 1997. godine je ovlasnicu potvrdio DZM RH. Od 2004. godine Laboratorij volumetrije ima akreditaciju prema HRN EN ISO/IEC 17025, po čemu je ovaj laboratorij jedini te vrste u zemlji i širem okruženju.

 

Kvaliteta usluga

 

oprema je umjerena u laboratorijima akreditiranim po HRN EN ISO/IEC 17025, u zemlji ili inozemstvu, aktivnost laboratorija vezana je uz zakonsko mjeriteljstvo Republike Hrvatske, a ispitivanje je u skladu s međunarodnim normama i preporukama, poslove obavlja educirani stručni kadar s velikim iskustvom u  mjeriteljstvu.

 

Područje rada

 

Ispitivanje i ovjeravanje protočnih mjerila obujma i mase (kod naručitelja etalonima od 2.000 l, 5.000 l ili 20.000 l ovisno o kapacitetu mjerila),

Ispitivanje i ovjeravanje protočnih mjerila na autocisternama (metoda slobodnog pada u novoizgrađenom i opremljenom objektu u Sisku i Kaštel Sućurcu etalonom od 1000l),

Premjeravanje vertikalnih valjkastih spremnika:

 • metodom opasivanja u skladu s normom HRN ISO 7507-1
 • metodom optičke triangulacije u skladu s normom HRN ISO 7507-3

 

Premjeravanje horizontalnih valjkastih spremnika (geometrijskom i kombiniranom metodom koja je stvorena znanjem i iskustvom ZIK-ovog stručnog kadra).

Premjeravanje  sfernih spremnika (kugle)

Ispitivanje protočnih mjerila obujma i mase

Ispitivanje obujamskih mjernih sustava tip VOLUTANK 3002; VOLUTANK 3003 (BARTEC)

Oprema

Laboratorij raspolaže s pokretnom i stacioniranom opremom:

 

 • etaloni od 1000 l, 2000 l, 5000 l, 20000 l,
 • protočna mjerila mase,
 • elektronski teodoliti,
 • ultrazvučna mjerila,
 • laseri,
 • mjerila dužine (trake, ekstenzometri)

 

Premjeravanje vertikalnih i horizontalnih spremnika, ispitivanje protočnih mjerila obujma i mase, akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 (pogledaj pod akreditacije i ovlaštenja)

Postupak kojim se na osnovu direktiva utemeljene na novom  i općem pristupu izjavljuje sukladnost proizvoda s bitnim minimalnim (esencijalnim) zahtjevima na sigurnost i zaštitu; zdravlja i života ljudi i životinja, imovine i okoliša, sadržanim u direktivama novog i općeg   pristupa.  Pored navedenog neke direktive novog pristupa zahtjevaju da sukladan proizvod bude označen (obilježen)  znakom sukladnosti,   CE znakom

 

CE znak

 

Predstavlja znak sukladnosti. Samo proizvod označen CE znakom i popraćen Izjavom o sukladnosti može biti stavljen na tržište i kao  slobodno se  kretati  zajedničkim tržištem Europske zajednice. Njime se ističe da je proizvod uspješno prošao proceduru ocjenjivanja sukladnosti s bitnim zahtjevima relevantnih direktiva i pretpostavkama o sukladnosti navedenim u harmoniziranim relevantnim normama

 

Odgovornost za postavljanje CE znaka

 

Proizvod   CE znakom obilježava proizvođač. Sastavljanjem i potpisivanjem izjave o sukladnosti te obilježavanje proizvoda zankom sukladnosti proizvođač ili njegov autorizirani zastupnik preuzimaju punu odgovornost za proizvod

 

Uloga CE znaka

 

CE znak je namijenjen nadzornim organima ili Institucijama za nadzor tržišta u zemljama EU. CE znak ne zamjenjuje druge znakove i nije usmjeren prema korisniku.

 

Kako ZIK može pomoći?

 

S ciljem da svojim sadašnjim i budućim poslovnim partnerima ponudimo cjelovitu uslugu na jednom mjestu ZIK od nedavno u svojoj ponudi nudi dodatnu uslugu vođenja kroz proces CE označavanja proizvoda u svrhu označavanja istog CE znakom.

 

Možemo Vam ponuditi ishođenje EC tipskih certifikata za proizvode iz domene devet direktivama EU i to:

 

 • igračke (EC direktiva 2009/48/EC)
 • osobna zaštitna sredstva (direktiva Vijeća 89/686/EZ)
 • građevinski proizvodi (Uredba br 305/2011)
 • medicinska sredstva (direktiva Vijeća 93/42/EZ)
 • aktivna implantabilna medicinska sredstva (direktiva Vijeća 90/385/EZ)
 • in vitro medicinska sredstva za dijagnostiku (direktiva Vijeća 98/79/EZ)
 • električki uređaji niskog napona (direktiva Vijeća 2006/95/EZ)
 • elektromagnetska kompatibilnost (smjernica Vijeća 2004/108/EZ)
 • tlačne posude (direktiva Vijeća 87/404/EZ)

 

Područja djelovanja

 

Možemo organizirati ispitivanja na proizvodima od gume, plastike, kože, kemijskih proizvoda, hrane, tekstila, obuće, građevinskih proizvoda, stakla, papira, farmaceutskih proizvoda, proizvoda iz domene plinske i drvne industrije te proizvodima namijenjenim za igru i zabavu (gaming machines).

 

Pregled i nadzor nad proizvodnjom strojeva, električke i optičke opreme, informacijske tehnologije, automobilske industrije.

 

Financije (bankarstvo), osiguranja, zdravstvena njega, transport, catering, javna administracija i društvene usluge (social services) te životna i radna okolina.