• CE Znak / Tržišna mapa proizvoda

 • Ispitivanje opreme pod tlakom

 • Energetsko certificiranje

 • Ispitivanje gnojiva i poboljšivača tla

 • Anikorozivna i protupožarna zaštita konstrukcija

 • Ispitivanje i potvrđivanje građevinskih proizvoda

 • Međunarodna kontrola

 • Akustična ispitivanja

 • Ispitivanje gromobrana i elektro instalacija

 • Zaštita od požara

 • Zaštita na radu

 • Ispitivanje goriva, maziva i plina

 • Ispitivanje spremnika i mjerila protoka

 • Zaštita okoliša

 • Priprema tržišne dokumentacije

 • Dimenzionalno ispitivanje proizvoda

 • Umjeravanje mjerne opreme

 • Inspekcija dizala

AKREDITACIJE I OVLAŠTENJA

Unaprijeđujemo kvalitetu i sigurnost

Ispitivanja

 • ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima;
 • ispitivanje električnih instalacija
 • ispitivanje buke i zvučne izolacije
 • ispitivanje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
 • ispitivanja stabilnih instalacija namijenjenih za gašenje i dojavu požara
 • ispitivanja u radnog okoliša
 • ispitivanje fizikalnih čimbenika
 • ispitivanje kemijskih čimbenika
 • ispitivanja ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
 • ispitivanja ispravnosti i podobnosti za namijenjenu svrhu uvezenih vatrodojavnih centrala, automatskih i ručnih javljača požara, te alarmnih zvučnih izvora
 • ispitivanje dizala u uporabi za postupke: redovnog pregleda, izvanrednog pregleda i poboljšanja sigurnosti dizala
 • ispitivanje mehaničkih spojnih elemenata, dimnjaka, panela, cijevi za vodu za ljudsku potrošnju, cijevi i spremnika koji nisu u dodiru s vodom za ljudsku potrošnju, poklopaca za slivnike i kontrolna okna
 • ispitivanje protočnih mjerila za tekućine
 • ispitivanje mjernih sustava na autocisternama
 • ispitivanje mjernih sustava na mjestima za ukrcaj u  autocisterne,vagonske cisterne i cisterne na plovilima;
 • ispitivanje protočnih mjerila obujma koja se ne nalaze u mjernom sustavu;
 • ispitivanje mjernih sustava na autocisternama za mlijeko i druge medije u prehrambenoj industriji,
 • mjernih sustava na autocisternama ili stabilnim mjernim sustavima za UNP
 • ispitivanje cilindričnih okomitih i vodoravnih spremnika

Inspekcije

 • inspekcijsko tijelo – Inspekcija sigurnosnih ventila;
 • inspekcija u području nafte, naftnih derivata, biogoriva, ukapljenog naftnog plina i prirodnog plina; Inspekcija u području antikorozivne protupožarne zaštite čeličnih konstrukcija;
 • inspekcija mjerila protoka
 • inspekcija sigurnosnih ventila

Laboratoriji

 • umjerni laboratorij – za umjeravanje mjerila električnih veličina, frekvencije i vremena te  temperature
 • ispitni laboratorij – tekućih naftnih goriva i maziva, ukapljenog naftnog plina, otpadnih naftnih derivata, (površinskih, podzemnih, tehnoloških i otpadnih voda te eluata otpada)
 • ispitni laboratorij – Ispitivanje opreme za elektrolučno zavarivanje i odabranih svojstva svjetiljaka

Certifikacija

 • certifikacijsko tijelo – certifikacija građevinskih proizvoda
 • ocjenjivanja sukladnosti i to za radnje stalnog nadzora, procjene i ocjene tvorničke kontrole proizvodnje, te za radnje početnog nadzora tvornice i početnog nadzora tvorničke kontrole proizvodnje i izdavanje potvrda o tvorničkoj kontroli proizvodnje  građevinskih proizvoda
 • ocjenjivanja sukladnosti novih dizala

ZIK je prijavljeno tijelo – Notified Body 2468 pri Europskoj komisiji (European Commission, Enterprise and Industry) i to:

1.            Regulation (EU) No 305/2011 – Construction products,

2.            95/16/EC Lifts

Ostalo

 • izrada osnovne karakterizacije otpada za odlaganje sukladno posebnom  propisu o načinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za  odlagalište otpada
 • izrada procjena opasnosti;
 • osposobljavanje radnika za rad na siguran način;
 • obavljanje poslova osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite  od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom
 • izrada elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku dodjele znaka zaštite okoliša;

DOKUMENTACIJA